V. Přehled časování pravidelných sloves 1.-4. konjugace

   

Actívum

Kmen prézentní

Passívum

   

1.

2.

1.

2.

Indicátívus

praesentis

sg. 1. laud-ó chválím

2. laud-á-s

3. laud-a-t

pl. 1. laud-á-mus

2. laud-á-tis

3. laud-a-nt

sg. 1. mon-e-ó napomínám

2. mon-é-s

3. mon-e-t

pl. 1. mon-é-mus

2. mon-é-tis

3. mon-e-nt

sg. 1. laud-o-r jsem chválen

2. laud-á-ris

3. laud-á-tur

pl. 1. laud-á-mur

2. laud-á-miní

3. laud-a-ntur

sg. 1. mon-e-or jsem

2. mon-é-ris napomínán

3. mon-é-tur

pl. 1. mon-é-mur

2. mon-é-miní

3. mon-e-ntur

imperfectí

sg. 1. laudá-bam chválil jsem

2. laudá-bás

3. laudá-bat

pl. 1. laudá-bámus

2. laudá-bátis

3. laudá-bant

sg. 1. moné-bam napomínal

2. moné-bás jsem

3. moné-bat

pl. 1. moné-bámus

2. moné-bátis

3. moné-bant

sg. 1. laudá-bar byl jsem

2. laudá-báris chválen

3. laudá-bátur

pl. 1. laudá-bámur

2. laudá-báminí

3. laudá-bantur

sg. 1. moné-bar byl jsem

2. moné-báris napomínán

3. moné-bátur

pl. 1. moné-bámur

2. moné-báminí

3. moné-bantur

fúturí I.

sg. 1. laudá-bó budu chválit,

2. laudá-bis pochválím

3. laudá-bit

pl. 1. laudá-bimus

2. laudá-bitis

3. laudá-bunt

sg. 1. moné-bó budu

2. moné-bis napomínat,

3. moné-bit napomenu

pl. 1. moné-bimus

2. moné-bitis

3. moné-bunt

sg. 1. laudá-bor budu chválen

2. laudá-beris

3. laudá-bitur

pl. 1. laudá-bimur

2. laudá-biminí

3. laudá-buntur

sg. 1. moné-bor budu

2. moné-beris napomínán

3. moné-bitur

pl. 1. moné-bimur

2. moné-biminí

3. moné-buntur

Coniúnctívus

praesentis

sg. 1. laud-em ať chválím

2. laud-és

3. laud-et

pl. 1. laud-émus

2. laud-étis

3. laud-ent

sg. 1. mone-am ať napomínám

2. mone-ás

3. mone-at

pl. 1. mone-ámus

2. mone-átis

3. mone-ant

sg. 1. laud-er ať jsem chválen

2. laud-éris

3. laud-étur

pl. 1. laud-émus

2. laud-éminí

3. laud-entur

sg. 1. mone-ar ať jsem

2. mone-áris napomínán

3. mone-átur

pl. 1. mone-ámur

2. mone-áminí

3. mone-antur

imperfectí

sg. 1. laudáre-m (po)chválil bych

2. laudáré-s

3. laudáre-t

pl. 1. laudáré-mus

2. laudáré-tis

3. laudáre-nt

sg. 1. monére-m napomínal

2. monéré-s (napomenul)

3. monére-t bych

pl. 1. monéré-mus

2. monéré-tis

3. monére-nt

sg. 1. laudáre-r byl bych

2. laudáré-ris chválen

3. laudáré-tur

pl. 1. laudáré-mus

2. laudáré-miní

3. laudáre-ntur

sg. 1. monére-r byl bych

2. monéré-ris napomínán

3. monéré-tur

pl. 1. monéré-mur

2. monéré-miní

3. monére-ntur

Imperátívus

I.

sg. 2. laudá! chval!

pl. 2. laudáte! chvalte!

sg. 2. moné! napomínej!

pl. 2. moné-te! napomínejte!

   

II.

sg. 2. laudá-tó! nuže chval!

3. laudá-tó! nuže ať chválí!

pl. 2. laudá-tóte! nuže chvalte!

3. lauda-ntó! nuže ať chválí!

sg. 2. moné-tó! nuže napomínej!

3. moné-tó! nuže ať napomíná!

pl. 2. moné-tóte! nuže napomínejte!

3. mone-ntó! nuže ať napomínají!

Infínítívus: laud-á-re chválit

Part. praes.: laudá-ns, antis chválící

Gerundium: ad laudandum ke chválení

mon-é-re napomínat

moné-ns, entis napomínající

ad monendum k napomínání

laud-á-rí být chválen

mon-é-rí být napomínán

Gerundívum: lauda-ndus, a, um

mající být chválen

mone-ndus, a, um

mající být napomínán

 

 

   

Actívum

Kmen prézentní

Passívum

   

3.

4.

3.

4.

Indicatívus

praesentis

sg. 1. leg-ó čtu

2. leg-i-s

3. leg-i-t

pl. 1. leg-i-mus

2. leg-i-tis

3. leg-u-nt

sg. 1. aud-i-ó slyším

2. aud-í-s

3. aud-i-t

pl. 1. aud-í-mus

2. aud-í-tis

3. aud-i-u-nt

sg. 1. leg-o-r jsem čten

2. leg-e-ris

3. leg-i-tur

pl. 1. leg-i-mur

2. leg-i-miní

3. leg-u-ntur

sg. 1. aud-i-or jsem slyšen

2. aud-í-ris

3. aud-í-tur

pl. 1. aud-í-mur

2. aud-í-miní

3. aud-i-u-ntur

imperfectí

sg. 1. leg-é-bam četl jsem

2. leg-é-bás

3. leg-é-bat

pl. 1. leg-é-bámus

2. leg-é-bátis

3. leg-é-bant

sg. 1. audi-é-bam slyšel jsem

2. audi-é-bás

3. audi-é-bat

pl. 1. audi-é-bámus

2. audi-é-bátis

3. audi-é-bant

sg. 1. leg-é-bar byl jsem čten

2. leg-é-báris

3. leg-é-bátur

pl. 1. leg-é-bámur

2. leg-é-báminí

3. leg-é-bantur

sg. 1. audi-é-bar byl jsem slyšen

2. audi-é-báris

3. audi-é-bátur

pl. 1. audi-é-bámur

2. audi-é-báminí

3. audi-é-bantur

fúturí I.

sg. 1. leg-am budu číst,

2. leg-és přečtu

3. leg-et

pl. 1. leg-émus

2. leg-étis

3. leg-ent

sg. 1. audi-am budu slyšet,

2. audi-és uslyším

3. audi-et

pl. 1. audi-émus

2. audi-étis

3. audi-ent

sg. 1. leg-ar budu čten

2. leg-éris

3. leg-étur

pl. 1. leg-émur

2. leg-éminí

3. leg-entur

sg. 1. audi-ar budu slyšen

2. audi-éris

3. audi-étur

pl. 1. audi-émur

2. audi-éminí

3. audi-entur

Coniúnctívus

praesentis

sg. 1. leg-am ať čtu

2. leg-ás

3. leg-at

pl. 1. leg-ámus

2. leg-átis

3. leg-and

sg. 1. audi-am ať slyším

2. audi-ás

3. audi-at

pl. 1. audi-ámus

2. audi-átis

3. audi-ant

sg. 1. leg-ar ať jsem čten

2. leg-áris

3. leg-átur

pl. 1. leg-ámur

2. leg-áminí

3. leg-antur

sg. 1. audi-ar ať jsem slyšen

2. audi-áris

3. audi-átur

pl. 1. audi-ámur

2. audi-áminí

3. audi-antur

imperfectí

sg. 1. legere-m (pře)četl bych

2. legeré-s

3. legere-t

pl. 1. legeré-mus

2. legeré-tis

3. legere-nt

sg. 1. audíre-m (u)slyšel bych

2. audíré-s

3. audíre-t

pl. 1. audíré-mus

2. audíré-tis

3. audíre-nt

sg. 1. legere-r byl bych čten

2. legeré-ris

3. legeré-tur

pl. 1. legeré-mur

2. legeré-miní

3. legere-ntur

sg. 1. audíre-r byl bych slyšen

2. audíré-ris

3. audíré-tur

pl. 1. audíré-mur

2. audíré-miní

3. audíre-ntur

Imperatívus

I.

sg. 2. leg-e! čti!

pl. 2. leg-i-te! čtěte!

sg. 2. audí! slyš!

pl. 2. audí-te! slyšte!

   

II.

sg. 2. leg-i-tó! nuže čti!

3. leg-i-tó! nuže ať čte!

pl. 2. leg-i-tóte! nuže čtěte!

3. leg-u-ntó! nuže ať čtou!

sg. 2. audí-tó! nuže slyš!

3. audí-tó! nuže ať slyší!

pl. 2. audí-tóte! nuže slyšte!

3. audi-u-ntó! nuže ať slyší!

Infínítívus: leg-e-re číst

aud-í-re slyšet

leg-í být čten

aud-í-rí být slyšen

Part. praes.: leg-éns, entis čtoucí

audi-éns, entis slyšící

Gerundívum: leg-endus, a, um

mající být čten

audi-endus, a, um

mající být slyšen

Gerundium: ad legendum ke čtení

ad audiendum ke slyšení

 

Kmen perfektní

Kmen supinový

   

1.

2.-4.

1.

2.-4.

Indicátivus

perfectí

sg. 1. laudáv-í pochválil jsem

2. laudáv-istí

3. laudáv-it

pl. 1. laudáv-imus

2. laudáv-istis

3. laudáv-érunt

monu-í napomenul jsem

lég-í přečetl jsem

audív-í uslyšel jsem

sg. 1. laudátus sum byl jsem

2. (a, um) es pochválen

3. est

pl. 1. laudátí sumus

2. (ae,a) estis

3. sunt

monitus sum byl jsem napomenut

léctus sum byl jsem přečten

audítus sum byl jsem uslyšen

plúsquamperf.

sg. 1. laudáv-eram (dřív) jsem

2. laudáv-erás pochválil

3. laudáv-erat

pl. 1. laudáv-erámus

2. laudáv-erátis

3. laudáv-erant

monu-eram (dřiv) jsem napomenul

lég-eram (dřív) jsem přečetl

audív-eram (dřív) jsem uslyšel

sg. 1. laudátus eram (dříve)

2. (a, um) erás jsem byl

3. erat pochválen

pl. 1. laudátí erámus

2. (ae,a) erátis

3. erant

monitus eram (dříve) jsem byl napomenut

léctus eram (dříve) jsem byl přečten

audítus eram (dříve) jsem byl uslyšen

futúrí II.

sg. 1. laudáv-eró (až)

2. laudáv-eris pochválím

3. laudáv-erit

pl. 1. laudáv-erimus

2. laudáv-eritis

3. laudáv-erint

monu-eró (až) napomenu

lég-eró (až) přečtu

audív-eró (až) uslyším

sg. 1. laudátus eró (až) budu

2. (a, um) eris pochválen

3. erit

pl. 1. laudátí erimus

2. (ae,a) eritis

3. erint

monitus eró (až) budu napomenut

léctus eró (až) budu přečten

audítus eró (až) budu uslyšen

Coniunctívus

perfectí

sg. 1. laudáv-erim ať jsem pochválil

2. laudáv-eris

3. laudáv-erit

pl. 1. laudáv-erimus

2. laudáv-eritis

3. laudáv-erint

monu-erim ať jsem napomenul

lég-erim ať jsem přečetl

audív-erim ať jsem uslyšel

sg. 1. laudátus sim ať jsem

2. (a, um) sís byl

3. sit pochválen

pl. 1. laudátí símus

2. (ae,a) sítis

3. sint

monitus sim ať jsem byl napomenut

léctus sim ať jsem byl přečten

audítus sim ať jsem byl uslyšen

plúsquamperf.

sg. 1. laudáv-issem byl bych

2. laudáv-issés (po)chválil

3. laudáv-isset

pl. 1. laudáv-issémus

2. laudáv-issétiv

3. laudáv-issent

monu-issem byl bych napomínal

napomenul

lég-issem byl bych (pře)četl

audív-issem byl bych (u)slyšel

sg. 1. laudátus essem byl bych

2. (a, um) essés býval

3. esset (po)chválen

pl. 1. laudátí essémus

2. (ae,a) essétis

3. essent

monitus essem byl bych býval napomenut

napomínán

léctus essem byl bych býval (pře)čten

audítus essem byl bych býval (u)slyšen

Infínítívus laudáv-isse

perfectí: že jsem (po)chválil

monu-isse že jsem napomínal

lég-isse že jsem (pře)četl

audív-isse že jsem (u)slyšel

laudátum, am, um (ós, ás, a) esse

že jsem byl (po)chválen

monitum (.) esse že jsem byl napomenut

léctum (.) esse že jsem byl (pře)čten

audítum (.) esse že jsem byl (u)slyšen

Participium perfectí:

laudátus, a, um (í, ae, a) pochválený

monitus, a, um (í, ae, a) napomenutý

léctus, a, um (í, ae, a) přečtený

audítus, a, um (í, ae, a) uslyšený

Supínum:

 

laudátum chválit

monitum napomínat

léctum číst

audítum slyšet

Participium fut. actíví:

 

laudát-úrus, a, um (í, ae, a)

chtějící (po)chválit

monitúrus (.) chtějící napomínat

léctúrus (.) chtějící číst

audítúrus (.) chtějící slyšet

Infínítívus fut. actíví:

 

laudátúrum, am, um (ós, ás, a) esse

že budu chválit

monitúrum (.) esse že budu napomínat

léctúrum (.) esse že budu číst

audítúrum (.) esse že budu slyšet

Infínítívus fut. passíví:

 

laudátum írí že budu chválen

monitum írí že budu napomínán

léctum írí že budu čten

audítum írí že budu slyšen