Ládinova epištola: vyhlášení války
přeložil: Jiří Svršek

Usáma bin Muhammad bin Ládin publikoval dvě náboženské výzvy, aby ospravedlnil použití násilí proti zájmům západních zemí na Středním východě. První dokument pod názvem "Ladenese Epistle: Declaration of War" byl publikován v září 1996 v novinách Al Quds Al Arabi, které bin Ládin často používal pro publikaci svých názorů Text byl přeložen do angličtiny Výborem pro obranu legitimních práv (the Committee for the Defense of Legitimate Rights), organizací podporující bin Ládina, a publikován na Internetu v říjnu 1996. Druhý dokument "Jihad Against Jews and Crusaders" byl publikován v únoru 1998.

Vyhlášení války proti Američanům okupujícím zemi dvou Svatých míst

Výzva Usámy bin Muhammada bin Ládina svým muslimským bratrům na celém světě a zvláště na Arabském poloostrově

Velebením Alláha hledáme Jeho pomoc a žádáme ho o odpuštění. Hledáme pomoc u Alláha kvůli svým chybám a špatným činům. Kdo byl Alláhem veden, nikdy nesešel z cesty a kdo sešel z cesty jím nebyl nikdy veden. Přináším svědectví, že není jiného Boha než Alláha, jemuž se nikdo nevyrovná, přináším svědectví, že Muhammad je jeho služebník a Prorok.

Ty, kdož věříš! S náležitou péčí dbej své poslušnosti vůči Alláhovi a nezemřeš, dokud jsi Muslim (Imraan, 3:102)

Lidé, dbejte své poslušnosti vašemu Pánu. Stvořil vás z jediného tvora a stvořil jeho přítelkyni stejného druhu. Z těchto dvou povstalo mnoho mužů a žen. Dbejte své povinnosti Alláhovi s těmi, s nimiž prosíte o svá práva, a dbejte svých příbuzenských svazků. Alláh se na vás jistě dívá. (An-Nisa, 4:1)

Ty, kdož věříš! Dbej své poslušnosti Alláhovi a mluv pravdu. On tvé činy uvede na správnou míru a zapomene na tvá selhání. Kdo vždy poslouchá Alláha a jeho Apoštola, ten vskutku dosáhne ohromného úspěchu. (Al-Ahzab; 33:70-71).

Velebme Alláha tím, co řekl prorok Shu'aib: Nežádám nic než nápravu pokud jí budu schopen. Nikdo kromě Alláha neřídí moji cestu k pravdě a úspěchu, s ním jsem spojen a k němu směřuji. (Hud; 11:88)

Velebme Alláha slovy: Jste nejlepší z národů, které kdy povstaly ve prospěch lidí. Prosazujete, co je správné, zakazujete, co je špatné, a věříte v Alláha (Aal Imraan, 3:110). Alláhovo požehnání a pozdrav Jeho služebníku a proroku, který řekl: "Celé lidstvo je blízko Alláhova trestu, pokud vidí tyrana a nepokusí se mu bránit.

Nesmíme před sebou skrývat, že islámský lid trpí agresí, nespravedlností a bezprávím způsobovaným aliancí Sionistických křižáků a jejich pomahačů. Muslimská krev je nejdražší kořistí v rukou nepřátel. Muslimská krev byla prolita v Palestině a v Iráku. Hrůzné obrazy masakru v Qaně a v Libanonu máme dosud v živé paměti. Došlo k masakrům v Tádžikistánu, Barmě, v Kašmíru, v Assamu, na Filipínách, ve Fatani, v Ogadinu, v Somálsku, v Erithrei, v Čečně a v Bosně a Hercegovině, k masakrům, při nichž se chvějeme hrůzou a je otřeseno naše svědomí. Celý svět je viděl a slyšel o nich. Nejenže nikdo proti těmto zvěrstvům nezasáhl, ale kvůli jasné konspiraci mezi USA a jeho spojenci a za souhlasu nespravedlivé Organizace spojených národů bylo vyhnaným lidem dokonce zabráněno chopit se zbraní a bránit se.

Islámský lid se probudil a pochopil, že se stal hlavním cílem agrese aliance Sionistických křižáků. Veškerá falešná tvrzení a propaganda o "lidských právech" jsou roztříštěna na kusy tváří v tvář masakrům proti Muslimům v každé části světa.

Poslední a největší z těchto agresí od smrti Proroka (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu) je okupace území dvou Svatých míst, základu domu islámu (dár al-islám), místa zjevení, poselství Islámu, a místa svatyně Ka'by (Kamenná stavba o půdorysu 10 x 12 metrů a výšce 15 metrů se zazděným černým posvátným kamenem ve východním rohu svatyně - pozn. překl.), kibly všech Muslimů (Místo, k němuž se Muslim modlí - pozn. překl.) americkými křižáky a jejich spojenci. (Oplakáváme je a můžeme pouze říci: "Není síly kromě síly získané skrze Alláha").

Za stávajících okolností a pod praporem požehnaného probuzení, který vlaje ve světě, a zejména v islámském světě, se s vámi setkávám. Setkávám se s vámi po dlouhé odmlce, nařízené učencům ulamá (Osoby, které mohou vysvětlovat pravý smysl koránu - pozn. překl.) a vykladačům (da'ees) islámu nespravedlivým křižáckým tažením pod vedením USA, které se obávají, že oni, učitelé a buditelé Islámu, budou podněcovat umma Islámu (Společenství spjaté vztahy povinnosti a ochrany založené na poslušnosti vůči autoritě Prorokově a na víře, že se Prorokovi dostalo božího zjevení - pozn. překl.) proti jeho nepřátelům, jako jejich předchůdci (Alláhovo požehnání a pozdravy jim) Ibn Taymiyyah and Al'iz Ibn Abdes-Salaam. Proto se aliance Sionistických křižáků uchýlila k zabíjení a věznění skutečných ulamá a aktivních da'ees. Zabili mudžáhida (Mudžáhidové jsou nositeli a ochránci věčného poslání, kteří vedou posvátný boj džihád - pozn. překl.) šejka Abdullaha Azzaama, uvěznili mudžáhida šejka Ahmada Yassena a mudžáhida šejka Omara Abdura Rahmana.

Na příkaz USA uvěznili velký počet učenců, da'ees a mladých lidí v zemi dvou Svatých míst, mezi nimi významné osobnosti šejka Salmana Al-Oud'aa a šejka Safara Al-Hawalia a jejich bratry. (Oplakáváme je a můžeme pouze říci: "Není síly kromě síly získané skrze Alláha"). My, já osobně a moje skupina, jsme také trpěli tímto bezprávím, když nám bylo zabráněno hovořit k Muslimům. Byli jsme pronásledováni v Pákistánu, v Súdánu a v Afghánistánu a proto jsem dlouho nebyl přítomen. Ale Milostí Alláhovou máme dnes bezpečnou základnu vysoko v horách Hindukúše v Khurasanu, odkud s Milostí Alláhovou byla zničena největší bezvěrecká vojenská síla světa. A mýtus supervelmoci byl umlčen křikem mudžáhidů "Allahu Akbar" (Bůh je velký). Dnes ve stejných horách pracujeme na odstranění nespravedlnosti nařízené umma aliancí Sionistických křižáků, kteří okupují svatou zemi kolem Jeruzaléma, cestu Prorokovy (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu) pouti a zemi dvou Svatých míst. Prosíme Alláha, aby nám pomohl k vítězství. On je náš Ochránce, On je Nejmocnější.

Odtud dnes začneme svoji práci a budeme hovořit a diskutovat o cestách nápravy toho, co se stalo obecně v islámském světě, a o tom, co se stalo na našich dvou Svatých místech. Chceme studovat prostředky, jichž bychom mohli použít, aby se situace vrátila do normálních kolejí. Chceme vrátit lidu jeho vlastní práva, zejména po velkých ztrátách a rozsáhlé agresi proti životu a náboženství našeho lidu. A po bezpráví, které ovlivnilo všechny oblasti a skupiny našeho lidu, civilní obyvatelstvo, armádu a bezpečnostní síly, vládní úředníky a obchodníky, mladé i staré lidi, stejně jako školáky a universitní studenty. Ovlivněny byly také stovky tisíc nezaměstnaných absolventů vysokých škol, kteří se stali nejrozsáhlejší částí naší společnosti.

Bezpráví ovlivnilo lidi v průmyslu a v zemědělství. Ovlivnilo lidi ve venkovských a městských oblastech. Téměř každý člověk si na něco stěžuje. Situace na území dvou Svatých míst se podobá ohromné sopce před erupcí, která by mohla zničit Kufr (Nevíru, nevděčnost za seslání pravdy - pozn. překl.), korupci a její zdroje. Explose v Rijádu a v Al-Khobaru je varováním před vulkanickou erupcí v důsledku vážného útisku, utrpení, zkaženosti, ponížení a bídy.

Lidé jsou zcela znepokojeni svým každodenním životem: každý hovoří o rozkladu ekonomiky, o inflaci, o stále narůstajících dluzích a o žalářích plných vězňů. Vládní zaměstnanci s omezenými příjmy hovoří o svých dluzích desítek tisíc až stovek tisíc saúdských rijalů. Naříkají, že hodnota rijalu mezi většinou ostatních hlavních měn rychle a trvale klesá. Velcí obchodníci a investoři hovoří o dluzích stovek až tisíců miliónů rijalů, které jim dluží vláda. Více než 340 miliard rijalů dluží vláda lidem bez ohledu na zahraniční dluh. Lidé jsou udiveni, že jsme největším vývozcem ropy! Dokonce někteří věří, že tato situace je kletba seslaná na ně Alláhem, že se nepostavili na odpor proti tyranskému a nezákonnému chování a způsobům vládnoucího režimu: ignorování posvátného zákona šarí'a (Původně cesta, která má být jako záruka bezpečnosti sledována. Soustava nařízení a předpisů, která se dotýká všech stránek života Muslimů - pozn. překl.), potlačení zákonných práv lidu, umožnění Američanům okupovat území dvou Svatých míst, neoprávněné věznění významných učenců. Ctnostní ulamá, stejně jako obchodníci, ekonomové a významní lidé v zemi jsou znepokojeni touto katastrofální situací.

Každá skupina vyvinula urychlené úsilí jak ovládnout a napravit tuto situaci. Všichni se shodují, že země stojí před velkou katastrofou, jejíž hloubku kromě Alláha nikdo nezná. Jeden z velkých obchodníků uvedl: "král vede stát k 66 krát zahalené katastrofě". (Oplakáváme to a můžeme pouze říci: "Není síly kromě síly získané skrze Alláha"). Četní šlechtici sdílejí se svým lidem jeho pocity, soukromě vyjadřují své zájmy a námitky proti korupci, represi a strachu v zemi. Ale soutěžení mezi vlivnými šlechtici kvůli osobnímu prospěchům a zájmům zničilo zemi. Kvůli směru vývoje režim ztratil svoji legitimitu:

Jednotlivci a různé skupiny společnosti vyvinuli urychlené úsilí, jak ovládnout a napravit tuto situaci a zabránit ohrožení. Radili vládě jak soukromě tak veřejně. Ve svém hnutí za reformu a nápravu zasílali dopisy a básně, psali zprávu za zprávou, připomínku za připomínkou, prozkoumali každou cestu a oslovili každého vlivného člověka. Psali nadšeně, použili diplomacie a moudrosti, když žádali nápravná opatření a projev lítosti nad "velkými špatnými činy a korupcí", které dokonce pohltily základní principy náboženství a zákonná práva lidu.

Bohužel, k našemu hlubokému zklamání, režim odmítl poslouchat svůj lid a obvinil jej z bláznovství a imbecility. Situace se zhoršovala, když předchozí špatné činy byly následovány chybami ještě větších rozměrů. Vše vyvrcholilo situací kolem území dvou Svatých míst! Již nelze dále mlčet. Není přijatelné zavírat oči před touto situací.

Když rozsah těchto přestupků dosáhl nejvyšší úrovně a změnil se v ničivou sílu ohrožující samotnou existenci islámských principů, skupina učenců za podpory stovek odvolaných státních úředníků, obchodníků, prominentních osob a vzdělanců napsala Králi, v němž ho žádala o provedení nápravných opatření. V roce 1411 A.H. (květen 1991) v době války v Perském zálivu, byl tento významný dopis, podepsaný více než čtyřmi stovkami lidí, zaslán králi. Dopis požadoval zrušení útlaku a přijetí nápravných akcí. Král ponížil tyto lidi a rozhodl se ignorovat obsah dopisu. Velmi těžká situace v zemi se stala ještě horší.

Lidé se však pokoušeli znovu a zasílali další dopisy a petice. Jeden z těchto textů, slavné Poradní memorandum, bylo předáno do rukou krále v Muharramu roku 1413 A.H. (červenec 1992). Memorandum popisovalo problém jako nemoc a předepisovalo léky originálním, správným a vědeckým stylem. Popsalo mezery, chyby a nedostatky ve filozofii režimu a doporučilo požadovaný směr vývoje a nápravy. Memorandum popisovalo:

Jak tvrdí znalci, není tajemstvím, že použití člověkem vypracovaného zákona místo zákona šarí'a a podpora bezvěrců proti Muslimům je jednou z deseti "prázdnot", které odvracejí člověka od Islámu a Muslim se dostává do mušriku, stavu bez víry. Všemohoucí říká: Kdokoliv nesoudí tak, jak Alláh zjevil, ten je nevěřící. (Al-Ma'ida, 5:44).

Přestože celý text byl napsán opatrnými slovy a ve velmi diplomatickém stylu při paměti Alláha, obsahoval pravdivé závažné rady a přestože význam těchto rad byl absolutním základem pro ty, kteří jednali v zájmu lidu a dokument podepsali, k prosazení Memoranda to nestačilo. Jeho obsah byl odmítnut a ti, kteří dokument podepsali, a jejich sympatizanti byli zesměšněni, bylo jim znemožněno cestovat, byli potrestáni a dokonce uvězněni.

Je zcela jasné, že obhájci hnutí nápravy a reformy se silně zastávali použití mírových prostředků, aby byla ochráněna celistvost země a zabránilo se krveprolití. Proč však režim znemožnil všechny mírové cesty a donutil lid k ozbrojeným akcím, které se staly jedinou možností, jak dosáhnout spravedlnosti a práva? Proč princ Sultan a princ Nayeff uvrhli zemi do občanské války, která všechno zničí? Proč se radili s těmi, kteří vyvolali vnitřní spory, proč proti lidem poštvali policisty, syny národa, aby násilně ukončili reformní hnutí? Proč zrádce, kteří vedou nepřátelskou politiku s cílem nechat vykrvácet finanční a lidské prostředky umma, ponechali v míru a bezpečí? Proč ponechali v míru a v bezpečí hlavního nepřítele v oblasti, americkou sionistickou organizaci?

Poradce prince Nayeffa Zaki Bar, bývalý egyptský ministr vnitra, není přijatelný dokonce ani ve své vlastní zemi. Byl ze svého úřadu odvolán kvůli špinavým praktikám a agresi proti vlastnímu lidu. Avšak princ Nayeff ho vřele uvítal, aby se podílel na zločinech a agresích. Nespravedlivě zaplnil věznice nejlepšími syny umma a způsobil utrpení jejich matkám. Chce režim postavit civilní obyvatelstvo proti vlastní armádě a naopak, podobně jako se stalo v některých okolních zemích? Nepochybně jde o politiku americko-izraelské aliance, která má jako první prospěch z této situace.

Avšak z milosti Alláhovy většina národa, jak civilisté tak vojenští jednotlivci, si je vědoma tohoto bezbožného plánu. Odmítli hru jednoho proti druhému a odmítli se stát nástrojem režimu v prosazování politiky americko-izraelské aliance prostřednictvím jejich agenta v naší zemi, saúdského režimu.

Proto každý souhlasil, že situace nemůže být napravena (stín nelze narovnat, pokud se jeho zdroj, hůl také nenarovná), pokud kořen problému nebude vyřešen. Proto je nezbytné zasadit ránu hlavnímu nepříteli, který rozdělil umma na menší a slabé země a během posledních desetiletí je přivedl k chaosu. Aliance Sionistických křižáků rychle ovládla a zničila jakékoliv "nápravné hnutí", které se objevilo v islámských zemích. Používá různé prostředky a metody k dosažení tohoto cíle. V případě nutnosti je takové "hnutí" zavlečeno do ozbrojeného boje v předem nepříznivé době a na nepříznivém místě. Někdy představitelé Ministerstva vnitra, kteří mají také vzdělání na univerzitách šarí'a, jsou nuceni mást národ a umma a jsou nuceni šířit falešné informace o takovém hnutí. V jiných případech jsou někteří čestní lidé zavlečeni do slovní války proti ulamá a vůdcům hnutí, ztrácejí energii národa v diskusích o vedlejších otázkách a ignorují zásadní otázku, jíž je sjednocení lidu pod svatým zákonem Alláhovým.

Na pozadí těchto diskusí a argumentů je pravda překryta lží a osobní spory a zaslepenost vytvářejí rostoucí rozdělení lidu a oslabují umma. Priority islámského díla se ztrácejí, zatímco rouhání a mnohobožství šíří svoji nákazu a ovládá umma. Měly bychom být na pozoru před těmito krutými plány prosazovanými Ministrem vnitra. Správnou odpovědí je následovat to, co rozhodli učení lidé, jak řekl Ibn Taymiyyah: "lidé Islámu by měli spojit síly a navzájem se podporovat, aby se zbavili hlavního "Kufru", který ovládá země islámského světa, a snášet menší ztráty, aby se zabránilo této velké ztrátě."

Pokud máme více než jednu povinnost, které musíme splnit, pak je nejdůležitější stanovit jejich prioritu. Po Víře (Imaan) není důležitější povinností, než vyhnat amerického nepřítele ze svaté země. Není jiné priority, kromě Víry, která by byla před ní, jak tvrdí vzdělaní lidé, jako Ibn Taymiyyah: "Bojovat na obranu náboženství a víry je kolektivní povinností. Není jiné povinnosti po Víře, než bojovat proti nepříteli, který ničí náš život a náboženství. Neexistují žádné podmínky této povinnosti a proti nepříteli je nutné bojovat podle nejlepších možností. Pokud nelze odvrátit nepřítele jinak, než kolektivním hnutím muslimského lidu, pak je povinností Muslimů ignorovat malé vzájemné rozdíly. Případné problémy vzniklé z ignorování těchto rozdílů jsou v dané době menší než problémy z okupace muslimské země." Ibn Taymiyyah tuto otázku vysvětlil a zdůraznil důležitost zabývat se velkou hrozbou za cenu hrozby menší. Popsal situaci Muslimů a mudžáhidů a tvrdil, že ani příslušníci armády, kteří Islám nevyznávají, nejsou zbaveni povinnosti džihádu (Boj za svatou věc islámu s cílem přesvědčit váhající, odpadlíky nebo protivníky o správnosti cesty Alláhovy - pozn. překl.) proti nepříteli.

Ibn Taymiyyah vzpomenul Tatary a jejich postoj ke změnám zákona Alláhova. Tvrdil, že základním úkolem při oslavě Alláha, hlásání Jeho slova, prosazování Jeho náboženství a poslušnosti Jeho poslu (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu) je boj s nepřítelem všemi možnostmi a způsoby. Pokud je ohrožení náboženství větší bez boje než v boji, pak je povinností bojovat dokonce i v případě, že úmysly takového boje nejsou zcela čisté, např. obrana vůdcovství (osobní cíl) nebo pokud není dodrženo některé z pravidel a příkazů Islámu. Odrazit větší ze dvou hrozeb za cenu hrozby menší je islámským principem, který by neměl být přehlížen.

Bylo tradicí lidu sunny (Předpis náboženského, rituálního a společenského chování. K sunně se hlásí hlavní proud stoupenců islámu ahlu 's-sunna, lid sunny - pozn. překl.) se spojit a vést boj společně s lidmi čestnými i nečestnými. Alláh podporuje své náboženství čestnými i nečestnými lidmi, jak řekl Prorok (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu). Nelze vést boj bez pomoci nečestného vojenského personálu a velitelů. Protože pak jsou dvě možnosti. Buď boj bude ignorován a jiní, kteří představují velké nebezpečí pro život a náboženství, převezmou vládu, anebo je nutné bojovat s pomocí nečestných zákonodárců a odrazit větší ze dvou hrozeb s použitím nikoliv výlučně islámských zákonů. Tato druhá možnost je správnou povinností použitelnou za těchto okolností a v řadě jiných podobných situací. V řadě bojů a střetů, které se staly od doby Rashidoonu, bylo tohoto typu.

Nikdo, dokonce ani slepý nebo hluchý člověk, nemůže přehlížet přítomnost rozšiřujícího se zla a rozšiřování zlé zkaženosti polytheismu a musí se účastnit s Alláhem na jeho jediném právu suverenity a prosazování zákona. Nejmocnější řekl: Luqman řekl svému synovi, když ho varoval: Můj synu, nespojuj všechno s Alláhem. Téměř jistě polytheismus je zlou zkažeností. (Luqman, 31:13). Lidmi vytvořené zákony někdy umožňují to, co Alláh zakázal, jako je lichva (Riba) a další věci. Banky zabývající se lichvou soutěží o území dvou Svatých míst a vyhlásily válku Alláhovi porušováním Jeho zákonů. Alláh povolil obchod a zakázal lichvu. (Baqarah, 2:275). Všechno se děje v blízkosti Svaté mešity a Svaté země. Alláh ve Své svaté knize Muslimům, kteří se zabývají lichvou, slibuje: Vy, kdož věříte! Pečlivě konejte svou povinnost vůči Alláhovi a zřekněte se všeho, co pochází z lichvy, pokud jste věřícími. Pokud tak neučiníte, budete odměněni válkou Alláhovou a Jeho Apoštola (Baqarah, 2:278:279). To je trest pro "muslima", který se zabývá lichvou (a věří, že je to hřích) stejně jako pro toho, kdo se staví rovným Alláhovi tím, že opravňuje to, co Alláh zakázal. Přesto vidíme, že vláda některé čestné ulamá a da'ees přesvědčila, aby ustoupili od námitek proti největším hříchům a Kufru. (Oplakáváme to a můžeme pouze říci: "Není síly kromě síly získané skrze Alláha").

Za těchto okolností je odvrácení nepřítele z naší země, největšího Kufru, prvotní povinností. Není jiné povinnosti kromě Víry, která je tak důležitá. Největší úsilí by mělo být věnováno na přípravu a podněcování umma proti nepříteli, americko-izraelské alianci, která okupuje zemi dvou Svatých míst a cestu Apoštola k Nejvzdálenější mešitě (Mešita Al-Asqa). Také je třeba Muslimy přesvědčit, aby nevedly vnitřní válku mezi sebou, neboť by měla bolestné důsledky:

Vyzývám vás nyní, moji bratři bezpečnostních a vojenských sil a národních gard, ať Alláh vás ochraňuje pro islámský a muslimský lid.

Jste ochránci jednoty a strážci Víry. Jste potomky předků, kteří nesli vůdčí světlo (torch) a šířili jej po celém světě. Jste vnuky Sa'd Ibn Abi Waqqaase, Almothanna Ibn Haritha Ash-Shaybaniho, Alga'ga' Ibn Amroo Al-Tameemiho a těch jejich zbožných společníků, kteří po jejich boku šířili džihád. Máte právo spojit armádu a bezpečnostní síly s úmyslem prosazovat džihád ve jménu Alláha a bránit víru Islámu a zemi dvou Svatých míst proti vetřelcům a okupačním silám. Toto je nejhlubší úroveň víry v tomto náboženství. Ale režim se odvrátil od těchto principů a jejich chápání, ponížil umma a odmítl poslušnost Alláhovi. Před půl stoletím vládci slíbili umma, že znovu získají první kiblu, ale o padesát let později se objevila nová generace a sliby se změnily. Mešita Al-Aqsa padla do rukou sionistů a zranění umma stále krvácí.

V době, kdy umma nezískal nazpět první kiblu a cestu pouti Prorokovy (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu), přes všechno, co bylo uvedeno výše, Saúdský režim ohrozil zbývající svátosti umma, Svaté město Mekku, mešitu Proroka (Al-Masjid An-Nabawy) povoláním křesťanské armády na svoji obranu. Křižákům bylo dovoleno vstoupit na území dvou Svatých míst. Není překvapením, že samotný Král nosí kříž na svých prsou. Země byla křižákům otevřena ze severu na jih a z východu na západ. Území zaplnily vojenské základny Spojených států amerických a jejich spojenců. Režim by nebyl schopen udržet kontrolu bez pomoci těchto základen. Víte více než kdokoliv jiný o velikosti, smyslu a nebezpečí přítomnosti amerických vojenských základen v oblasti. Režim zradil umma a spojil se s Kufrem, který mu pomáhá proti Muslimům. Dobře je známo, že jde o jednu z deseti "prázdnot" Islámu, špatností deislamizace. Otevřením Arabského poloostrova křižákům režim porušil a jednal proti přikázání, které vyslovil Alláhův posel (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu), když byl na smrtelné posteli: "Vyžeňte polytheisty z Arabského poloostrova". Dále řekl: "Pokud přežiji z Alláhovy vůle, vyženu Židy a Křesťany z Arabského poloostrova".

Uplynul čas a nelze již tvrdit, že přítomnost křižáků je nezbytným a pouze dočasným opatřením na ochranu území dvou Svatých míst. Zejména když Sionističtí křižáci surově ničili civilní a vojenskou infrastrukturu Iráku a ukázali tak hloubku nenávisti vůči Muslimům a jejich dětem, a odmítli tak myšlenku nahrazení křižáckých sil islámskými silami složenými ze synů země a muslimského lidu. Navíc základy tohoto tvrzení a tvrzení samotné bylo podkopáno a zničeno řadou projevů vůdců Kuffaru v Americe. Poslední z těchto projevů pronesl ministr obrany William Perry po explozi v Al-Khobaru, kdy prohlásil: přítomnost amerických vojáků slouží k ochraně zájmů Spojených států. Vězněný šejk Safar Al-Hawali napsal knihu o sedmdesáti stranách. Podal v ní důkaz, že přítomnost Američanů na Arabském poloostrově je předem plánovanou vojenskou okupací. Režim chce oklamat muslimský lid stejným způsobem, jako palestinští bojovníci mudžáhidi byli zklamáni ztrátou Mešity Al-Aqsa. V roce 1304 A.H. (1936 AD) probuzený muslimský národ Palestiny započal svůj velký boj, džihád, proti britským okupačním silám. Británie nebyla schopna zastavit mudžáhidy a jejich džihád, ale ďábelsky vymyslela, že není jiná možnost, jak zastavit ozbrojený boj v Palestině, než prostřednictvím jejího agenta krále Abdula Azíze, který měl oklamat mudžáhidy. Král Abdul Azíz svoji povinnost britským vládcům vyplnil. Poslal své dva syny na setkání s vůdci mudžáhidů, aby je informovali, že král Abdul Azíz garantuje slib britské vlády, že opustí oblast a vstřícně odpoví na požadavky mudžáhidů, pokud nejprve zastaví svůj džihád. A tak král Abdul Azíz zavinil ztrátu první kibly muslimského lidu. Král se spojil s křižáky proti Muslimům a místo aby ve jménu Alláha podpořil mudžáhidy při osvobození Mešity Al-Aqsa, tak je zklamal a ponížil.

Dnes se král Fahd pokouší oklamat Muslimy podruhé, tak aby ztratili svátosti, které ještě zůstaly. Když islámský svět odmítl příjezd křižáckých sil na území dvou Svatých míst, král učencům ulamá, kteří vydali fatvy (Nábožensko-právní rozřešení - pozn. překl.) o příjezdu Američanů, lhal. Lhal také na shromáždění islámských vůdců na konferenci Rabitahu, která proběhla ve svatém městě Mekka. Král prohlásil: "Situace je jednoduchá, americké a alianční síly opustí oblast za několik měsíců." Dnes uplynulo sedm let od jejich příjezdu a režim nebyl schopen je ze země odvolat. Režim neučinil žádné přiznání o své neschopnosti a nadále lidu lže tvrzením, že Američané odejdou. Avšak nikdy, nikdy znovu, se věřící nenechá dvakrát uštknout od stejného hada! Šťastný je ten, kdo čerpá ze smutné zkušenosti ostatních.

Přes pohnutky armády, strážních a bezpečnostních sil postavit se okupantům režim použil tyto muže na ochranu vetřelců a dále prohloubil ponížení a zradu. Této malé skupině mužů uvnitř armády, policie a bezpečnostních sil, kteří byli podvedeni a donuceni režimem zaútočit na Muslimy a prolít jejich krev, bychom rádi připomněli slova Al-Bukhariho: "Slibuji válku těm, kteří zacházeli s mými přáteli jako se svým nepřítelem." Dále řekl: "V den soudu muž přichází a drží druhého, naříkajícího, jehož zabil. Alláh, pochválena budiž Jeho jména, povídá: Proč jsi ho zabil? Obviněný odpovídá: Učinil jsem tak, abys byl Ty veleben. Alláh, pochválena budiž jeho jména, říká: Vskutku, já jsem veleben! Jindy přišel muž, který držel dalšího s podobnou stížností. Alláh, pochválena budiž jeho jména, se ptá: Proč si ho zabil? Obviněný odpovídá: Učinil jsem tak, aby byl veleben pan X! Alláh, pochválena budiž jeho jména, říká: Veleben jsem já a nikoliv pan X., poneseš hřích za tuto vraždu a poslal do plamenů pekelných. Jinými slovy An-Nasa'iy: "Obviněný říká: pro upevnění vlády nebo království pana X."

Dnes vaši bratři a synové, synové dvou Svatých míst začali svůj džihád ve jménu Alláha, aby vyhnali okupačního nepřítele ze své země dvou Svatých míst. A není žádných pochyb o vaší účasti na tomto poslání, aby se obnovila velikost tohoto umma a byly osvobozeny jeho okupované svátosti. Je zřejmé, že kvůli nepoměru sil mezi ozbrojenými silami a silami nepřítele musí být využity odpovídající bojové prostředky, jako jsou rychle se pohybující lehké jednotky, které pracují v úplném utajení. Jinými slovy, musí být zahájena guerilla synů národa a nikoliv vojenských jednotek.

A jak víte, je rozumné za stávající situace, aby se ozbrojené vojenské jednotky neúčastnily konvenčních bitev se silami křižáckého nepřítele (výjimkami jsou smělé a silné operace vedené příslušníky ozbrojených sil jednotlivě, které nejsou provázeny pohybem vojenských formací v běžném smyslu a proto reakce nemůže být namířena přímo proti armádě), pokud nebude dosaženo značné výhody. Velké ztráty způsobené nepřátelské straně (které otřesou a zničí její základy a infrastrukturu) mohou pomoci vyhnat oslabeného nepřítele ze země.

Mudžáhidi, vaši bratři a synové, potřebují od vás veškerou možnou podporu v podobě předávání nezbytných informací, materiálu a zbraní. Zejména bezpečnostní složky by měly ukrývat mudžáhidy a pomoci jim všemi možnostmi proti okupačnímu nepříteli, měly by šířit zvěsti a strach a zastrašovat příslušníky nepřátelských jednotek.

Upozorňujeme vás, že režim, aby vyvolal třenice a spory mezi mudžáhidy a vámi, se může uchýlit k úmyslné akci proti příslušníkům bezpečnostních sil, stráží a vojenských jednotek a obvinit z této akce mudžáhidy. Režimu se nesmí dát taková příležitost.

Režim je plně zodpovědný za to, že vydal zemi a národ v nebezpečí. Avšak okupační americký nepřítel je zásadní a hlavní příčinou této situace. Proto se úsilí musí soustředit na boj, zničení a zabití nepřítele, dokud s milostí Alláhovou nebude zcela poražen. Přijde doba se svolením Alláha, kdy budete mít takovou rozhodující roli, že slovo Alláha bude nejvyšší a slovo bezvěrců bude podřadné. Na agresory udeříte železnou pěstí. Obnovíte normální život, dáte lidu jeho práva a splníte svoji skutečnou islámskou povinnost. S vůlí Alláhovou budu o tomto tématu samostatně hovořit.

Moji muslimští bratři (zejména ti na Arabském poloostrově). Peníze, které platíte za nákup amerického zboží se změní v kulky proti vašim bratrům v Palestině a zítra proti našim synům na území dvou Svatých míst. Nákupem jejich zboží posilujete jejich ekonomiku, zatímco naše olupování a chudoba narůstá.

Muslimští bratři na území dvou Svatých míst. Je neuvěřitelné, že naše země je největším světovým kupcem zbraní z USA a že naše oblast je největším komerčním partnerem Američanů, kteří pomáhají svým sionistickým bratrům při okupaci Palestiny, při násilném vystěhování a zabíjení Muslimů poskytováním zbraní, lidí a finanční podporou.

Velmi důležitou pomocí našemu džihádu proti těmto okupantům je zamezení enormních zisků z obchodování s naší zemí. Důležitým morálním gestem je vyjádření zloby a nenávisti vůči nim. Pokud tak učiníme, zúčastníme se očištění našich svátostí od křižáků a Sionistů, kteří s vůlí Alláhovou odejdou zklamáni a poraženi.

Očekáváme, že ženy z území dvou Svatých míst a ostatních zemí budou bojkotovat americké zboží.

Pokud se ekonomický bojkot spojí s vojenskými operacemi mudžáhidů, porážka nepřítele s vůlí Alláhovou bude ještě blíže. Pokud Muslimové nespolupracují a nepodporují své mudžáhidské bratry, pak posilují armádu nepřítele finanční pomocí a rozšiřují válku a zhoršují utrpení Muslimů.

Bezpečnostní a zpravodajské služby celého světa nemohou donutit jednotlivého občana nakupovat zboží od svých nepřátel. Ekonomický bojkot amerického zboží je velmi účinnou zbraní, která zasáhne a oslabí nepřítele a není pod kontrolou bezpečnostních sil režimu.

Před ukončením mého proslovu mám velmi důležité poselství pro islámskou mládež, mužů se skvělou budoucností umma Muhammada (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu). Hovoříme s mládeží o jejich povinnosti v obtížném období historie našeho umma. Období, v němž pouze mládež ponese měnící se různé povinnosti. Zatímco někteří známí lidé váhali se svou povinnosti obrany islámu a chránili sebe a své bohatství před bezprávím, agresí a terorem, naše mládež, ať ji Alláh ochraňuje, ihned zvedla prapor džihádu proti americko-sionistické alianci okupující svátosti Islámu. Ti, kteří byli oklamáni láskou k materiálnímu světu a byli terorizováni vládou, se rozhodli ospravedlnit největší zradu, okupaci území dvou Svatých míst. Nejsme překvapeni činy naší mládeže. Mládí byli přáteli Muhammada. Nebyli to právě mladí, kteří zabili Aba- Jahla, faróna tohoto umma? Naše mládež je nejlepším nástupcem našich nejlepších předků.

Abdul-Rahman Ibn Awf řekl: Byl jsem v Badru a povšiml jsem si dvou mladých, jednoho po pravici a druhého po levici. Jeden z nich se mne tiše zeptal, tak aby ho neslyšel druhý: Strýčku, ukaž mi Aba-Jahla. Proč ho chceš, zeptal se Abdul Rahman. Chlapec odpověděl: Někdo mi řekl, že on, Aba-Jahl, ublížil Poslu Alláhovu. Alláh, jenž má můj osud ve svých rukou, mne zapřísahal, že pokud uvidím Aba-Jahla, nesmím svůj stín odloučit od jeho stínu, dokud jeden z nás nezemře. Byl jsem překvapen, že druhý chlapec řekl totéž co první. Potom jsem viděl Aba-Jahla mezi lidmi a řekl jsem chlapcům, vidíte, to je ten muž, na něhož jste se ptali. Oba chlapci napadli Aba-Jahla svými meči, dokud nezemřel. Allah je největší, velebte Ho: dva chlapci mladého věku ale velké vytrvalosti, nadšení, odvahy a hrdosti na náboženství Alláhovo, naplnili nejdůležitější čin vyvolaný nepřítelem. Tím se stalo zabití faraóna tohoto umma, Aba Jahla, vůdce nevěřících (Mushrikeen) v bitvě Badru. Úkolem Abdula Rahmana Ibn Awfa, Alláh budiž spokojen s ním, bylo přivést oba mladíky k Aba Jahlovi. Taková byla vytrvalost a nadšení mladých v té době a taková byla vytrvalost a nadšení jejich otců. A taková je role, která je nyní vyžadována od lidí se zkušenostmi a znalostmi boje s nepřítelem. Tito lidé by měli vést své bratry a syny v naší věci a pokud jednou bude dokonána, naši mladí budou opakovat, co jejich předchůdci: "Alláh mne zapřísahal, když ho uvidím, nesmí se můj stín odloučit od jeho stínu, dokud jeden z nás nezemře."

Příběh Abdur-Rahmana Ibn Awfa o Ummayyah Ibn Khalafovi ukazuje rozsah Bilalovy (Alláh budiž spokojen s ním) vytrvalosti při zabití hlavy Kufru: "hlavou Kufru je Ummayyah Ibn Khalaf... Budu žít, pokud on nepřežije", řekl Bilal.

Před několika dny tiskové agentury oznámili, že Ministr obrany křižáckých Američanů prohlásil, že "exploze v Rijádu a Al- Khobaru jim udělila jednu lekci: nelze ustoupit před útokem zbabělých teroristů."

Říkáme ministru obrany, že jeho řeč je truchlícím matkám k smíchu a odhaluje obavy, které mají. Kde byla tato vaše falešná odvaha, když došlo k explozi v Bejrútu v roce 1983 AD (1403 A.H). Zalezli jste v té době do děr a 241 převážně námořníků zahynulo. A kde zůstala vaše odvaha, když dvě exploze vás donutili opustit Aden v době kratší než 24 hodin?

Avšak váš nejhanebnější případ se stal v Somálsku, kde po mohutné propagandě o síle Spojených států a jejich vedoucí úloze v novém uspořádání světa po studené válce do Somálska přišly desítky tisíc příslušníků mezinárodních sil včetně 28 tisíc amerických vojáků. Avšak když deset amerických vojáků bylo zabito v malých bitvách a jeden americký pilot byl vlečen ulicemi Mogadiša, oblast jste opustili, zklamaní, pokoření a poražení. Clinton se postavil před celý svět a vyhrožoval odvetou, ale tyto hrozby byly jen přípravou na ústup. Byly jste zostuzeni Alláhem, odešli jste a rozsah vaší neschopnosti a slabosti byl velmi jasný. Potěšili jste "srdce" každého Muslima, napravili jste "hruď" věřících národů, které viděly, jak jste opustily tři islámská města, Bejrút, Aden a Mogadišu.

Říkám Ministru obrany: synové země dvou Svatých míst bojovali proti Rusům v Afghánistánu, Srbům v Bosně-Hercegovině, bojovali v Čečně a s posvěcením Alláha zvítězili nad vašimi partnery, nad Rusy. Z příkazů Alláha také bojují v Tádžikistánu.

Říkám: Protože synové země dvou Svatých míst cítí a silně věří, že obrana (džihád) proti Kuffaru v každé části světa je absolutně nezbytná, budou stále odvážnější, silnější a bude jich stále více bránit svoji vlastní zemi, svá rodiště, bránit svoji největší svátost, svatyni Ka'bu, kiblu všech Muslimů. Vědí, že Muslimové celého světa jim budou napomáhat k vítězství. Osvobození svátostí je největším úkolem všech Muslimů, povinností každého Muslima na tomto světě.

Říkám Williamovi, Ministru obrany: Tito mladí milují smrt jako milují život. Od svých otců zdědili důstojnost, hrdost, odvahu, šlechetnost, pravdomluvnost a zasvěcení. Ve válce jsou nejvíce osvobozeni a pevní. Tyto vlastnosti zdědili od svých předků, dokonce z doby Jaheliyyahu, před Islámem. Tyto vlastnosti byly potvrzeny a doplněny nastupujícím Islámem, jak tvrdí prorok Alláhův Alláhovo požehnání a pozdravy jemu): "Byl jsem seslán ke zdokonalení dobrých vlastností". (Saheeh Al-Jame' As-Sagheer).

Pohanský král Amroo Ibn Hind se pokusil pokořit pohana Amroo Ibn Kulthooma a ten později usekl hlavu krále svým mečem a zabránil tak agresi, ponížení a rozhořčení.

Pokud král příliš utlačuje lid, odmítáme se pokořit.

Jakým právem (nebo z jakého příkazu) Amroo bin Hinde chceš nás ponížit?

Jakým právem (nebo z jakého příkazu) Amroo bin Hinde posloucháš naše nepřátele a nás urážíš?

Naše houževnatost, Amroo, unavila nepřátele, nikdy se nevzdáme!

Naše mládež věří v ráj po smrti. Věří, že účast v boji jim nepřinese tento den dříve a neúčast tento den neoddálí. Velebme Alláha, který říká: {Osudem není zemřít, ale vůle Alláhova určí den.} (Aaal Imraan, 3:145). Naše mládež věří v to, co říká prorok Alláhův (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu): "Chlapče, poučím tě několika slovy. Ochraňuj Alláha, pak On bude ochraňovat tebe. Ochraňuj věc Alláhovu, pak On bude s tebou. Pokud se ptáš, co potřebuješ, ptej se Alláha. Pokud potřebuješ podporu, hledej Alláha. Měj na paměti, že pokud se Celý svět shromáždil, aby měl z tebe prospěch, pak nebudou mít žádný prospěch kromě toho, co ti Alláh určil. Pokud se shromáždili, aby ti způsobili zlo, neublíží ti kromě to, co ti Alláh určil. Pero se zvedlo a papíry vyschly, je dáno, že nic z těchto pravd se nemůže změnit". Naše mládež si připomíná verš:

"Pokud je smrt předurčena, pak je hanbou zemřít zbaběle."

Jiný básník napsal: "Kdo nezemře mečem, zemře jiným způsobem. Řada způsobů, ale jen jediná smrt."

Tato mládež věří v to, co řekl Alláh a Jeho prorok (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu) o velikosti odměny pro mudžáhidy a mučedníky. Alláh řekl: Skutky těch, kteří byli zabiti na cestě Alláhově, Alláh nenechá zemřít. Alláh zajistí jejich život a umožní jim vstoupit do rajské zahrady, kterou jim On zjevil. (Muhammad, 47:4-6). Alláh dále řekl: Nemluvte o těch, kteří byli zabiti na cestě Alláhově jako o mrtvých. Oni přežili, jen je nevidíte. (Bagarah, 2:154). Jeho prorok (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu) řekl: "Pro ty, kteří zápasili v Jeho věci, Alláh připravil stovky stupňů v ráji, mezi dvěma stupni jako mezi nebem a zemí". Dále On (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu) řekl: "Nejlepšími z mučedníků jsou ti, kteří neodvrátili své tváře v bitvě, dokud nebyli zabiti. Jsou ve vyšší úrovni Jannahu (ráje). Jejich Pán se na ně radostně usmívá a když se váš Pán směje na Svého otroka, nebude s ním účtovat jeho činy", napsal Ahmad. "Mučedník nebude cítit bolest smrti, snad jen něco jako štípnutí." Dále řekl: "Mučedníkovy výsady jsou Alláhem zajištěny: odpuštění s jeho prvním výtryskem krve, Alláh mu ukáže jeho místo v ráji, odmění ho šperky víry (Immaan) a spojí ho s jejich krásou, ochrání ho od zkoušky v hrobu, zajistí mu bezpečí v den soudu, nasadí mu korunu důstojnosti, jejíž rubíny jsou lepší než celý svět (Duniah) a jeho celý obsah, ožení ho s 72 z čistých Houri (krásných v ráji) a přímluva jeho jménem za sedmdesát jeho příbuzných bude přijata".

Tato mládež ví, že jejich cena v boji proti Spojeným státům je dvojnásobná než jejich cena v boji proti jiným, kteří nejsou lidmi knihy. Nemají žádný jiný úmysl, než dosáhnout ráje zabitím Američanů. Bezvěrec, nepřítel Boha, jako jste vy, nemůže být ve stejném pekle se svým spravedlivým popravčím.

Naše mládež opěvuje a recituje nejpovznášející slovo Alláhovo: {Bojujte s nimi. Alláh je potrestá vašima rukama a vydá je v nemilost, pomůže vám proti nim a vyléčí srdce věřícího lidu} (At-Taubah, 9:14), cituje slovo proroka (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu): "Přísahám Alláhovi, který má můj osud ve Svých rukou, že žádný trpělivě útočící a nikoliv ustupující muž dnes nezemře v boji a jistě jej Alláh vezme do ráje". Alláh jim řekne: "vstupte do ráje, velkého jako nebesa a země".

Mládež také recituje slova Nejmocnějšího: "Pokud se v boji setkáte s nevěřícím, tak mu podřízněte hrdlo..." (Muhammad, 47:19). Tato mládež se vás, Williame Perry, nebude ptát na vysvětlení. Řeknou vám, že si navzájem nemusíme nic vysvětlovat, pouze zabít a podříznout hrdlo.

A řeknou vám to, co jejich děd, Haroon Ar-Rasheed, Ameer-ul- Mu'meneen, když odpověděl vašemu dědovi, Nagfoorovi, byzantskému vládci, který utiskoval Muslimy: "od Harroona ar-Rasheeda Nagfoorovi, psovi Římanů: odpověď je, že to, co budeš vidět není to, co slyšíš." Haroon El-Rasheed vedl islámské armády do boje a Nagfoor utrpěl zničující porážku.

Mládež, kterou nazýváte zbabělci, soutěží mezi sebou, kdo z nich bude proti vám bojovat a zabije vás. Recitují, co řekl jeden z nich:

Křižácká armáda se obrátí v prach, když dobijeme Al-Khobar. Odvážná mládež Islámu se nebojí žádného nebezpečí. Pokud jsou ohroženi a krutovládci je mohou zabít, odpovídají, že smrt je mým vítězstvím. Nezradím jako král, který zradil naši kiblu. Král, který umožnil žít v naší zemi nejšpinavější skupině lidí.

Přísahal jsem Alláhovi, Velkému, bojovat s každým, kdo jakkoliv odmítl víru.

Po více než desetiletí, nesli zbraně na svých ramenou v Afghánistánu a přísahali Alláhovi, že dokud budou žít, ponesou zbraně proti vám, dokud s vůlí Alláhovou nebudete vyhnáni, poraženi a pokořeni. Ponesou zbraně, dokud budou žít, se slovy:

Williame, zítra uvidíš, jaký mladý muž stojí proti tvým svedeným bratrům!

Mladí, bojující s úsměvem a vracející se s krví zbarveným kopím.

Ať Alláh mne přiblíží k rytířům, lidem v míru, démonům ve válce.

Lvi v džungli, ale jejich zuby jsou šípy a indiánské meče.

Bojovníci jsou svědky, že je tvrdě ženu vpřed do plamenů bitvy.

Prach bitvy mi přinášejí svědci, kteří také brání samotné slovo a písmo.

Snaha zneužít vnuky přátel Alláhových nabádáním ke zradě a výzvou k opuštění území dvou Svatých míst ukazuje nesmyslnost a nerovnováhu toho, čím trpíte. Odpovídající "lék" je v rukou islámské mládeže, jak říká básník:

Slibuji obětovat sebe a bohatství pro rytíře, kteří mne nikdy nezklamali.

Rytíři, kteří nikdy nejsou znechuceni nebo zastrašeni smrtí, dokonce ani když zuří válka.

V plamenech bitvy nejsou opatrní a léčí šílenství nepřítele svojí "šílenou" odvahou.

Pokud přinášíte zbraně do naší země, je teror proti vám oprávněnou a morálně požadovanou povinností. Je oprávněným právem dobře známým všem lidem a jiným tvorům. Váš příklad a náš příklad se podobají hadu, který se připlazil do lidského příbytku a byl člověkem zabit. Zbabělcem je ten, kdo vás nechá se procházet se zbraněmi volně po naší zemi a zajišťuje vám mír a bezpečnost.

Naše mládež se odlišuje od vašich vojáků. Vaším problémem bude, jak přesvědčíte vaše jednotky k boji, zatímco naším problémem bude, jak udržet naši mládež, aby vyčkala na svůj okamžik v bojových operacích. Tito mladí jsou naší chválou.

Hovořili o obraně náboženství již v době, kdy vláda pomýlila a podvedla významné učence, aby vydali fatvy (které nemají žádný podklad ani v knize Alláhově ani v sunně Našeho proroka (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu)) o otevření území Dvou svatých míst křesťanským armádám a o předání Mešity Al-Aqsa sionistům. Překroucení významu svatého textu nezmění tuto skutečnost. Vysloužili si chválu básníka:

Odmítl jsem všechny kritiky, kteří zvolili špatnou cestu.

Odmítl jsem ty, kteří si užívají u krbů v klubech nekonečnou diskusí.

Odmítl jsem ty, kteří přestože jsou ztraceni, si myslí, že dosáhli svého cíle.

Vážím si těch, kteří pokračují, aniž se ptají nebo si stěžují na potíže.

Nikdy neodbočí od svých cílů, přes všechny překážky na cestě.

Jejich krev je olejem v ohni, který nás vede tmou záhuby.

Ještě cítím bolest ztráty Al-Quds v mém srdci.

Tato ztráta je jako spalující plamen v mých vnitřnostech.

Nezradil jsem svoji smlouvu s Bohem, když dokonce státy ji zradili! Jako když jejich děd Assim Bin Thabit odmítl nabídku pohanů na kapitulaci:

Čím bych omluvil, že jsem se vzdal, když jsem dosud živ a mám šípy a luk s pevnou tětivou?

Smrt je opravdový a konečný osud a život bude cestou k tomuto konci. Pokud bych nebojoval, moje matka by musela zešílet!

Mládež vás činí zodpovědnými za všechna zabíjení a vystěhování Muslimů, za zneuctění jejich svátostí, uskutečněné vašimi sionistickými bratry v Libanonu, které jste otevřeně podporovali vašimi zbraněmi a financemi. Více než 600 000 iráckých dětí zemřelo kvůli nedostatku potravin a léků v důsledku neoprávněné agrese a sankcí proti Iráku a jeho národu. Irácké děti jsou našimi dětmi. Vy, Spojené státy americké, společně se saúdským režimem jste zodpovědny za prolévání krve těchto nevinných dětí. Kvůli tomu jsou všechny smlouvy, které máte s naší zemí, neplatné.

Smlouvu Hudaybiyyahu posel Alláhův (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu) zrušil, když Quraysh pomáhal Bani Bakrovi proti Khusa'ahovi, spojenci proroka. Prorok dobyl Quraysh a střetl se s Makkou. Předpokládal, že smlouva s Bani Qainuga' je neplatná, protože jeden z jejich Židů veřejně ublížil jedné muslimské ženě, jediné ženě na tržnici. Zabíjení způsobilo smrt stovkám tisíc Muslimů a okupaci jejich svátostí. Nyní je jasné, že ti, kteří tvrdí, že krev amerických vojáků (nepřátel okupujících zemí Muslimů) by měla být chráněna, jen opakují, co jim bylo vnuceno režimem z obavy z agrese a z ochrany vlastních zájmů. Nyní je povinností každého kmene na Arabském poloostrově bojovat v džihádu, ve jménu Alláha, dokud nebude země očištěna od těchto okupantů. Alláh ví, že tuto krev lze prolít a že jejich bohatství je kořistí těch, kteří je zabijí. Nejvelebnější řekl ve verzi As-Sayef: "Když projdete posvátnými horami, tak zabijte tyto zbožňovatele kdekoliv je najdete, vezměte je do zajetí a obléhejte je a vyčkejte, dokud nepadnou do léčky. (Al-Tauba; 9:5). Naše mládež poznala, že ponížení Muslimů, které bylo důsledkem okupace jejich svátostí, nelze překonat jinak, než výbuchy a džihádem. Jak napsal básník:

"Zdi útlaku a ponížení nelze zničit jinak, než deštěm střel".

Svobodný člověk se nepokoří bezvěrcům a hříšníkům.

Bez prolití krve žádné ponížení a ocejchování nelze odstranit.

Vzpomínám na mládež islámského světa, která bojovala v Afghánistánu a Bosně-Herzegovině svým bohatstvím, písmem a slovem, a těch, jejichž bitva ještě neskončila. Vzpomínám těch, kteří vyslechli rozhovor mezi Džibrá'ilem (Gabrielem) a poslem Alláhovým po bitvě v Ahzabu, když se posel Alláhův vrátil do Mediny a odložil svůj meč stranou. Když Džibrá'il poklekl a řekl: "Odkládáš svůj meč stranou? Andělé dosud neodložili své zbraně. Jdi se svými přáteli do Brani Quraydah, půjdu vedle tebe, vyženu strach z jejich srdcí a zatřesu jejich brněním." Džibrá'il vykročil s anděly následován poslem Alláhovým, za nímž šli jeho stoupenci.

Naše mládež ví, že i ten, kdo nebude zabit, nějakým způsobem zemře, a že nejdůstojnější smrtí je zemřít na cestě Alláhově. Jsou o tom ještě více přesvědčeni po mučednické smrti našich čtyř hrdinů, kteří bombardovali Američany v Rijádu. Tito mladí vysoko pozvedli hlavu umma a pokořili americké okupanty. Vzpomeňme na ně básní Ja'far, v níž druhý velitel v bitvě Mu'tah stál s třemi tisíci Muslimů proti stovce tisíc Římanů:

Jak dobrý je Ráj a jeho blízkost, dobrý s chladným nápojem. Ale Římané budou potrestáni v pekle, pokud je potkám. Budu s nimi bojovat.

Básník Abdullah Bin Rawaha, třetí velitel v bitvě Mu'tah, po mučednické smrti Ja'fara, vyjádřil své pocity:

Přestože jsi nebyl zabit, stejně zemřeš. Před tebou je hlubina smrti. Dostaneš to, co sis předtím přál, a následuješ příkladu předchozích dvou velitelů, které jsi dobře vedl!

Pro naše dcery, manželky, sestry a matky by měly být hlavním příkladem oddané průvodkyně proroka, které přijaly životní styl (Seerah) společnic odvahy, zbožnosti a šlechetnosti nejvyššího Alláhova náboženství. Měly by si připomenout odvahu a osobnost Fatimy, dcery Khataba, která přijala Islám a stála po boku svého bratra Omara Ibn Al-Khataba. Předtím, než se stala Muslimkou, se svého bratra zeptala: "Omare, co budeš dělat, když ve tvém náboženství není pravda?" Měly by vzpomenout Asmy, dcery Abu Bakra (Abu Bakr byl první islámský kalifa, který provázel Proroka Muhammada - pozn. překl.) kdy v den Hidžry navštívila Proroka a jeho průvodce v jeskyni a rozlomila svůj štít na dvě části. Měly by vzpomenout, jak Naseeba Bent Ka'ba bránila proroka Alláhova v den Uhud, kdy utrpěla dvanáct zranění, z nichž jedno bylo tak hluboké, že jí zůstaly jizvy po celý život. Měly by vzpomenout šlechetnosti jedné ženy Islámu, která získala peníze pro muslimskou armádu prodejem všech svých šperků. Naše ženy jsou velkým příkladem šlechetnosti ve jménu Alláha. Jsou motivovány a povzbuzovány svými syny, bratry a manžely, kteří ve jménu Alláha bojují v Afghánistánu, Bosně-Herzegovině, v Čečně a dalších zemích. Prosíme Alláha, aby přijal od nich tyto skutky a pomohl jejich otcům, bratrům, manželům a synům. Ať Alláh posiluje víru, Imaan, našich žen na jejich cestě šlechetnosti a úcty ve jménu Alláha. Naše ženy neprolévají slzy, jen pro své muže bojující ve jménu Alláha. Naše ženy své bratry v boji ve jménu Alláha podporují.

Naše ženy oplakávají pouze bojovníky ve jménu Alláha:

Nebědujte pro nikoho, kromě zabitého lva, odvážného v ohnivých válkách.

Dejte mi zemřít důstojně ve válkách, ctnostná smrt je lepší než obyčejný život.

Naše ženy podporují džihád: Připravuj se jako bojovník, činy jsou větší než slova!

Chceš nás opustit napospas vlkům Kufru požírajícím naše křídla?

Vlci Kufru odevšad shromažďují všechny ďábelské síly.

Kde jsou svobodní muži bránící svobodné ženy zbraněmi?

Smrt je lepší než život v ponížení. Pomluvy a hanba se nesmí nikdy rozšířit.

Moji muslimští bratři ve světě:

Vaši bratři v Palestině a na území dvou Svatých míst vás vyzývají k pomoci a k účasti na boji proti nepřátelům, vašim nepřátelům a jejich nepřátelům, Američanům a Izraelcům. Vyzývají vás, abyste učinili všechno, co můžete, všemi možnými způsoby a podle vašich schopností k vyhnání nepřítele, pokořeného a poraženého, z našich svátostí Islámu. Jak Alláh napsal ve Své knize: Pokud vás žádají o vaši podporu, protože je jejich víra utlačována, podporujte je! (Anfaal; 8:72)

Bojovníci Alláhovy se vydali na pochod. Nastal čas útrap, proto buďte silní. Vězte, že naše shromažďování a spolupráce na osvobození svátostí Islámu je správným krokem ke sjednocení světa umma pod praporem "Není jiného Boha, než Alláha".

Z našeho místa pozvedneme dlaně k Alláhovi a požádáme Ho, aby nám poskytl Svoji radu v každém ohledu tohoto problému.

Náš Pane, prosíme tě, ochraňuj naše opravdové učence, ulamá Islámu a naši oddanou mládež od věznění. Alláhu, posil je a pomoz jejich rodinám.

Náš Pane, lid kříže přišel na svých koních a obsadil zemi dvou Svatých míst. Sionističtí Židé si dělají co chtějí s Mešitou Al-Aqsa, s cestou následovníků proroka Alláhova (Alláhovo požehnání a pozdravy jemu). Náš pane, zabraň jejich srocování, rozděl je mezi sebou, zatřes zemí pod jejich nohama a dej nám zvítězit nad nimi! Náš Pane, máme v tobě útočiště před jejich špatnými skutky a jsi náš štít mezi námi a nimi.

Náš Pane, zjev nám jejich černý den!

Náš Pane, ukaž nám svou úžasnou schopnost nad nimi!

Náš Pane, jsi Zvěstovatel knihy, Vládce mraků, Ty jsi porazil nepřátele, braň nás a dej nám vítězství nad nimi.

Náš Pane, jsi jediný, kdo nám může pomoci, jsi jediný, kdo při nás stojí, s Tvojí Mocí žijeme a s Tvojí mocí bojujeme. S Tebou jsme spojeni a pro Tebe žijeme.

Náš Pane, tito mladí společně prosazují Tvé náboženství k vítězství a pozvednou Tvůj prapor! Náš pane, zašli jim Tvou pomoc a posil jejich srdce.

Náš Pane, ať mládež Islámu je vytrvalá a veď jejich zbraně!

Náš Pane, sjednoť Muslimy a zažehni lásku v jejich srdcích!

Náš Pane, rozprostři nad námi trpělivost a veď naše kroky proti nevěřícím lidem!

Náš Pane, nenakládej na nás břímě a nepokládej překážky před nás. Náš Pane, netrestej nás, když nemáme sílu nést, odpusť nám a chraň nás. S Tvojí pomocí nás veď proti nevěřícímu lidu.

Náš Pane, veď tento umma pomoz, aby Tobě poslušný lid žil důstojně a nevěřící lid v ponížení, ať jsou dobré skutky odměněny a špatné skutky zatraceny.

Náš Pane, požehnej Muhammadovi, Tvému otroku a proroku, jeho rodině a potomkům a jeho průvodcům.

Naší poslední snažnou prosbou je: Veškerá chvála je Alláhova.

Usamah bin Muhammad bin Laden Friday, 9/4/1417 A.H (23/8/1996 AD) Hindukush Mountains, Khurasan, Afghanistan.

Literatura a odkazy:

[1] Křikavová, Adéla; Mendel, Miloš; Muller, Zdeněk: Islám, ideál a skutečnost. Panorama, Praha 1990

[X1] Usamah bin Muhammad bin Laden. The Washington Post.

[X2] Usamah bin Muhammad bin Laden: "Ladenese Epistle: Declaration of War". The Washington Post.