Kritika islámského fundamentalismu.
Amelie Bezduchová

"Lidé nikdy nepáchají zlo tak naprosté a s takovou radostí, jako když je páchají z náboženského přesvědčení."-B. Pascal.

Přestože se mnoho občanů demokratických zemí oficiálně hlásí k nějaké formě organizovaného náboženství, ve většině případů nejde o fundamentalistickou víru a naprostá většina těchto občanů ve skutečnosti uznává hodnoty humanismu a racionalismu. Na místě je proto zhodnocení islámu za použití kritického myšlení. V současné době nás islámští apologetové přesvědčují o tom, že islám je mírumilovné náboženství, přestože celá historie islámu i život Muhammada nás přesvědčuje, že tomu tak není [1], [2], [3], [5], [6], [7].

V[1] P. Kurtz říká: Jestliže doslovná interpretace koránu je používána k represi a vede k rozpoutávání svatých válek a mnohé inspiruje k tomu, aby umírali ve jménu Alláha, je třeba racionální kritiky koránu a jeho pochybných základů, upozorňuje na to, že poslední slova sebevražedných útočníků v Izraeli a Palestině bývají "Allahu Akbar!" (Bůh je veliký!), příbuzní je chválí za jejich "hrdinský čin" a někdy i vyjadřují naději, že další rodinní příslušníci se odhodlají k témuž. Teroristé se očividně domnívají, že konají vůli Alláhovu a že budou odměněni v posmrtném životě. Věří, že budou mít na věčnosti v nebi k dispozici 70-72 pannen. Považují džihád za spravedlivý pouze proto, že je veden ve jménu božím. V protikladu k tomu židé a křesťané se modlí, aby přiměli boha, aby stál na jejich straně. Korán, Hadíthy a Bible byly vytvořeny v kočovných a pasteveckých společnostech a nejsou pro naši dobu vhodné. Měli bychom nalézat společná východiska otevřením diskuse o zjeveních Starého a Nového zákona a Koránu a odmítnout, aby naše postoje diktovaly tyto starodávné dokumenty.

Islám rozšiřoval svoji hegemonii mečem. Sám Muhammad vybudoval armádu 10 000 mužů, zničil své nepřátele a nelítostně prosazoval islám. Militantní stoupenci islámu provozovali džihád v průběhu celé historie. Džihád se přerušil před 200 lety, když evropské koloniální mocnosti, zejména Francie a Velká Británie, dobyly mnoho islámských zemí v severní Africe a na Středním východě. Opět se ale obnovil po druhé světové válce, když se tyto země osvobodily a zavedly feudální teokratické zřízení.

Dnes ve všech západních zemích existují významné demokratické skupiny mírumilovných muslimů, kteří interpretují korán liberálně s důrazem na symbolická vyjádření.

Fundamentalističtí muslimové ale nenávidí moderní západní svět, jeho demokracii, občanské svobody, morální svobodu, rozum a vědu. Na jeho místo chtějí dosadit středověký barbarský patriarchát, který potlačuje práva žen a svobodné zkoumání. Moderní muslimové si uvědomují, že islámská kultura nepostoupí ze zaostalosti, jestliže se nesekularizuje, nepřijme demokracii a racionální vědecké zkoumání. Zastrašuje je ale fundamentalistická lůza.

Ali Sina provádí kritický rozbor koránu a islámu v článku [2] z října 2000. Autor zde uvádí, že islám, který vychází z Koránu a z Hadíth, což jsou zprávy o výrocích a činech Proroka Muhammada nebo jeho významných druhů, je náboženstvím netolerance, nerovnosti, násilí, diskriminace, pověry, fanatismu a slepé víry, islám obhajuje zabíjení těch, kteří nejsou muslimy, porušování práv menšin a žen, islám se šířil díky svaté válce džihádu a díky zabíjení nevěřících a těch, kteří s ním nesouhlasili. Odpadlictví v islámu je největší zločin, určený k trestu smrti. Muhammad sám byl fundamentalista, a proto je fundamentalismus neoddělitelně spjatý s pravým islámem. Islám, v překladu odevzdání se, požaduje od svých stoupenců, aby podřídili svou vůli a své myšlení Muhammadovi a jeho Alláhovi, což je božstvo, které pohrdá rozumem, demokracií, svobodou myšlení a svobodou projevu. Autor odmítá islám ze dvou důvodů.

  1. Muhammad postrádal mravní či etickou sílu. Vražedné řádění, masakr a genocida židů, neovladatelná chlípnost, zajímání otroků a obchod s nimi, úkladné vraždy odpůrců, přepadávání a olupování karavan obchodníků, likvidace plantáží a studní, proklínání nepřátel, na které přivolával zlo, msty na válečných
  2. zajatcích.
  3. Racionální zkoumání koránu ukazuje, že téměř každá věta je nepravdivá. Korán je plný tvrzení odporujících vědeckým poznatkům, historických omylů, matematických chyb, logických absurdit a gramatických chyb.

Ibn Warraq, autor knihy Why I Am Not A Muslim také uvádí [3], že je např. iracionální věřit, že korán je slovo boží, protože obsahuje i pasáže určené bohu, vysvětluje, co je to džihád. Džihád je náboženská válka s těmi, kteří nevěří v poselství Proroka Muhammada. Je to náboženská povinnost, zakotvená v koránu a v tradicích jako božské nařízení přikázané zvláště za účelem šíření islámu a k zapuzování zla od muslimů.[4] Ukazuje, čím se islámský fundamentalismus liší od ostatních fundamentalismů moderní doby. Křesťanský, židovský fundamentalismus sice také působí násilí, avšak pouze omezeného rozsahu, zatímco islámský fundamentalismus se snaží podrobit celý svět islámskému právu Šari'a, což je systém sloužící k důkladné kontrole činnosti každého jednotlivce. Křesťané vehementně obracejí na víru, ale už nepoužívají násilí a mezinárodní terorismus, aby dosáhli svých cílů. Pouze islám považuje nevěřící za méněcenné, islám ospravedlňuje použití jakýchkoli prostředků k obrácení celého světa na islám. Chudoba sama o sobě tyto jevy nevysvětluje, protože tatáž chudoba v Brazílii či Mexiku nepřiměla křesťanské fundamentalisty k mezinárodním teroristickým činům. Islámští fundamentalisté jsou proti západnímu materialismu. Vidí tuto dichotomii: Buď islám, anebo džahilijja, což je označení pro moderní evropské nebo americké demokratické industrializované společnosti, v kterých lidé vládnou sami sobě, v kterých nevládne lidem Alláh. Zcela odmítají hodnoty západní civilizace, které údajně otravují islámskou kulturu. Není to tedy otázka pouze ekonomická, snaží se vnutit všem svůj pohled na svět.

Výzva skupiny svobodomyslných humanistů muslimského původu [5] je určena muslimům na celém světě. Zde je ukázka:

Milí přátelé,

tragické události z 11. září šokovaly celý svět. Je nepředstavitelné, že někdo mohl spáchat takové odporné činy a zabít tolik nevinných lidí. My, lidé muslimského původu, jsme stejně otřeseni jako zbytek světa, avšak lidé se na nás dívají s podezřením a určitou nedůvěrou. Chtěli bychom sdělit světu, že my nejsme teroristé a že ti, kteří páchají takové mrzké činy, jsou vrazi a nepatří k nám. Ve skutečnosti však, díky našemu muslimskému původu, nemůžeme snadno vymazat "stigma islámského terorizmu."

Co řekne většina muslimů:

"Islám by nikdy nemohl podporovat zabíjení nevinných lidí. Alláh Svatého Koránu nikdy neobhajoval zabíjení. Celé je to práce několika pomýlených individuí žijících na okraji společnosti. Skutečný islám je posvěcené nenásilí. Odsuzujeme veškeré násilí, islám znamená mír, islám znamená snášenlivost."

Co by měli říci dobře informovaní muslimové:

Ano, toto si myslí většina muslimů, ale je to pravda? Káže skutečně islám mír, snášenlivost a nenásilí? Muslimové, kteří páchají tyto zločiny si přeci myslí něco jiného. Oni věří, že to, co dělají, je džihád (svatá válka). Říkají, že zabíjet nevěřící je povinností každého muslima. Oni nezabíjejí proto, že si přejí porušovat zákony islámu, ale proto, že si myslí, že by tak měl činit pravý muslim. Ti, kteří podnikají sebevražedné útoky, věří, že dojdou odměny v ráji. Doufají, že Alláh jim požehná, že budou jíst nebeské pokrmy, pít čisté víno a těšit se ze společnosti božských chotí. Mýlí se naprosto? Odkud mají tento zkreslený názor? Jak přišli na to, že zabíjení nevinných lidí působí bohu potěšení? Nebo se mýlíme my? Káže islám ve skutečnosti násilí? Požaduje na věřících, aby zabíjeli nevěřící? Odsuzujeme ty, kteří páchají násilné činy a nazýváme je extremisty. Ale jsou to skutečně extremisté, anebo uposlechli to, co jim ukládá korán? Četli jsme korán? Víme, jaká učení obsahuje? Projděme si některá z nich a bedlivě sledujme, co Alláh říká.

Co korán učí:

Autoři vycházejí z nejrozšířenějšího a nejspolehlivějšího překladu Abdula Yusufaliho do angličtiny [7], já jsem konzultovala také s českým překladem koránu z roku 1972 [6], kdekoli se tyto překlady rozcházely, dala jsem přednost [7], tam jsou k dispozici též další překlady M. M. Pickthala a M. H. Shakira, neliší se významně od překladu Yusufaliho. (První číslo v závorce je číslo sůry, druhé je číslo verše.)

Korán říká, "Neberte si židy a křesťany jako přátele." (5:51), požaduje "zabíjet nevěřící, všude, kde je nalezneme "(2:191), "bojujte s nimi a zacházejte s nimi tvrdě" (9:123), "zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete, zajímejte je, obléhejte je, číhejte na ně v záloze a chystejte proti nim všemožné nástrahy" (9:5). Korán požaduje bojovat s nevěřícími a slibuje: "bude-li mezi vámi 20 vytrvalých mužů, porazí 200, bude-li jich mezi vámi 100, porazí tisíc nevěřících." (8:65).

Alláh a jeho posel chce, abychom bojovali s křesťany a židy, "dokud nezaplatí Jizja [daň pro obyvatele neislámského vyznání, kteří žijí pod vládou islámu] s ochotnou pokorou a neuznají, že jsou poníženi" (9:29). Alláh a jeho posel oznamují, že je přijatelné, abychom vycouvali z našich slibů (dohod) a závazků vůči pohanům a zahájili s nimi válku, kdykoli na to budeme dostatečně silní (9:3). Bůh nám říká, abychom "bojovali s nevěřícími" a "On je potrestá našima rukama, pokryje je hanbou a dopomůže nám k vítězství nad nimi." (9:14) .

Korán odnímá lidem svobodu náboženského vyznání a ty, kteří nevěří islámu, posílá do pekla (5:10), nazývá je najis (špinaví, nedotýkatelní, nečistí) (9:28) a nařizuje svým následovníkům, aby bojovali s nevěřícími, dokud nezůstane žádné jiné náboženství kromě islámu (2:193). Říká, že "nevěřící přijdou do pekla a budou pít vroucí vodu" (14:17). Požaduje, aby muslimové " zabili nebo ukřižovali nevěřící nebo jim usekli ruce a chodidla, aby byli potupně vyhnáni ze země a že je čeká veliký trest na onom světě"(5:33). A říká nám, že "pro ně (nevěřící) střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vroucí vodou, jež rozpustí vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich, a budou trestáni zahnutými železnými pruty." (22:19-22) a budou mít nejen "hanbu v tomto životě, ale v den soudu jim On dá okusit trestu spalujícího (22:9). Korán říká, že "ti, kdož vzývají jiného boha než Alláha budou potrestáni nejen v tomto životě, ale trest se jim soudného dne zdvojnásobí a budou spočívat věčně poníženi" (25:68-69). Pro ty, kdo "nevěří v Alláha a Jeho Posla, pro ty, kdo odmítají Alláha, připravil plamen šlehající." (48:13) Přestože se požaduje, aby muslimové vůči sobě měli navzájem soucit, je třeba být "tvrdý vůči nevěřícím"(48:29). Pokud jde o toho, kdo nevěří islámu, Prorok "přísně přikazuje": "Chopte se ho a spoutejte ho, palte ho v ohni žhnoucím. Přimějte ho pochodovat svázaného řetězem, jehož délka je 70 loktů. On věru neuvěřil v Alláha nejvyššího a nevybízel k nakrmení nuzného. Takže zde dnes nemá žádného přítele. Nemá ani jiné jídlo, kromě hniloby vytřené z ran, kterou jedí pouze hříšníci." (69:30-37). Korán muslimovi zakazuje přátelit se s nevěřícím, i pokud se jedná o otce či bratra. (9:23), (3:28). Svatá kniha dále požaduje: "Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného." (25:52) A buď na ně přísný, protože patří do pekla. (66:9) Svatý Prorok předepisuje válčit a říká, že "je to dobré, i když se vám to nelíbí." (2:216). Dále radí, abychom "usekli hlavy nevěřícím" a poté co provedeme "rozsáhlý masakr mezi nimi, pečlivě svázali zbylé zajatce" (47:4). Bůh slíbil, že "uvrhne hrůzu do srdcí nevěřících" a nařídil, abychom "je byli po šíjích a po všech prstech." (8:12). Ujišťuje nás také, že když zabíjíme v jeho jménu, "nejsme to my, kdo je zabíjí, ale Alláh, aby vyzkoušel věřící dobrou zkouškou od Něho pocházející" (8:17). Požaduje "vrhnout hrůzu do srdcí nepřátel" (8:60). Prohlásil džihád za povinný a varuje, že "jestliže nevytáhnete do boje, potrestá vás bolestným trestem a vystřídá vás jinými."(9:39). Alláh hovoří ke Svatému Proroku: "Bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně. Jejich útočištěm bude peklo-vskutku hnusný útulek."(9:73).

Slibuje, že když budeme zabíjet v jeho věci nebo budeme zabiti, navrátíme se do rajské zahrady (9:111). V rajské zahradě nás "ožení s Houris (nebeskými pannami), čistými a krásnými ", a spojí nás s velkookými a krásnými, zatímco budeme spočívat na trůnech uspořádaných do řad. Slibuje, že zde budeme příjemně jíst a pít za to, co jsme vykonali. Slibuje také "chlapce jako střežené perly" a také "chlapce mládí věčného vypadající jako rozsypané perly". Alláh tedy slibuje různé druhy odměny, obžerství a neomezený sex těm muslimům, kteří zabíjejí nevěřící jeho jménem. Bude nám povolen vstup do ráje, kde nalezneme "pěkné věci, krásné, čisté, kterých se muž nedotkl" (56:15-40, 76:19).

Dále je psáno: " Kdokoli touží po jiném náboženství než islámu, nebude to od něj přijato a na onom světě bude mezi těmi, kdož utrpí ztrátu"(3:85). Nařizuje nám bojovat, dokud neskončí nepokoje a víra v Alláha se nebude praktikovat všude. (8:39).

Pokud jde o ženy, kniha Alláhova učí, že jsou podřadné vůči mužům a manželé mají právo je mrskat, pokud jsou neposlušné (4:34). Radí "vzít zelenou větev a bít svoji manželku", protože zelená větev je pružnější a více to bolí (38:44). Učí, že ženy přijdou do pekla, pokud nebudou poslouchat svého manžela (66:10). Tvrdí, že muži jsou o stupeň výše než ženy (2:228). Ženy nemají rovné právo s muži na dědictví (4:11-12). Ženy jsou považovány za "imbecilní" a jejich svědectví je nepřijatelné u soudu (2:282). Znamená to, že žena která je znásilněna, nemůže obvinit násilníka, jestliže neexistuje další svědek-muž. Svatý prorok dovoluje mít čtyři manželky a spát s otrokyněmi a tolika zajatkyněmi, kolik jich jen máme (4:3), i když jsou tyto ženy již vdané. On sám tak činil. (Pakistánští vojáci údajně v roce 1971 znásilnili 250 000 bengálských žen, poté co zabili 3 000 000 neozbrojených civilistů, když jejich náboženští vůdcové prohlásili, že obyvatelé Bangladéše nejsou muslimové. Vězeňská stráž v muslimském Íránu znásilní islámské odpadlice před tím, než je usmrtí, údajně proto, že věří, že panna by nepřišla do pekla.)

Když byl Prorok ještě v Mekce a disponoval pouze malou mocí, volal po snášenlivosti. Říkal: "Vy máte své náboženství a já své náboženství mám." (109:6). Tento známý citát se často používá, aby se dokázalo, že korán je tolerantní. Radí svým stoupencům, aby mluvili laskavě se svými nepřáteli (2:83), napomíná je k trpělivosti (20:103) a říká: "Nebudiž žádného donucování v náboženství" (2:256). To vše se zcela změnilo, když se dostal k moci. Veškerá tolerance se vytratila, kde je tolerance ve známém verši "Alarzu Lillah, Walhukmu Lillah" (Země patří Alláhovi, a tak pouze Alláhova vláda by měla převládat na zemi)?

Prorok rozpoutával násilí tím, že napadal židy, porušoval smlouvy, konfiskoval majetek, zabíjel a bral jejich ženy a děti jako otroky, prohlížel mládež a zabil ty muže, kteří měli pubické ochlupení, mladší si ponechal jako otroky. Ženy, které ukořistil, rozděloval mezi své vojáky a ty nejhezčí si nechával pro sebe (33:50). Sexuálně se sbližoval se Safíjou, židovskou dívkou, týž den, kdy dobyl město Kejbar, v kterém žila a zabil jejího otce a mnoho jejích příbuzných. Zabil také všechny mužské příbuzné židovské dívky Rejány, kterou používal jako sexuální otrokyni. Během posledních deseti let života už měl asi 40 manželek, konkubín a sexuálních otrokyň, včetně devítileté Ašíji. Podporoval úkladné zabíjení svých odpůrců, např. stodvacetiletého Abu Afaka za to, že složil satirickou báseň o Prorokovi. (podle Ibn Sa'd Kitab al Tabaqat al Kabir, svazek 2, s.32) Když básnířka 'Asma' Bint Marvan, matka 5 dětí, v básni proklínala Araby za to, že nechali Muhammada zavraždit starého muže, Svatý Prorok nařídil, aby byla zabita uprostřed noci, když kojila své nejmladší dítě. (Sirat Rasul Allah (A. Guillaume's translation "The Life of Muhammad") s. 675, 676)

Islám rozděluje svět na dvě části: Darul Harb (země války) a Darul Islam (země islámu). Darul Harb je země nevěřících. Po muslimech je požadováno, aby infiltrovali do této země, obraceli na víru, rozšiřovali své řady a potom začali válku a šířili islám, a tak přeměnili tuto zemi na Darul Islam.

V [3] a [5] jsou uvedeni někteří přední islámští učenci, kteří na základě koránu obhajují, aby i dnešní muslim bojoval proti nevěřícím, židům a pohanům. Chtějí-li moderní muslimové žít v demokratických západních zemích, musejí toto důrazně odmítnout.

[1] P.Kurtz, "A Call for Caution and Prudence," Rationalist International Bulletin, 81, (2001)

[2] Ali Sina, "Rational Thinking explores Islam, Quran and Muhammad's claim to prophethood,” http://www.golshan.com/rationalthinking/index.htm , (2000)

[3] Ibn Warraq, "Statement on the world trade center atrocity,"http://www.secularhumanism.org/wtc.htm, (2001)

[4]T.Hughes, Dictionary of Islam, slovo ”Jihad”

[5] ”A Call to the Muslims of the World from a Group of Freethinkers and Humanists of Muslim Origins”, http://www.secularislam.org/call.htm

[6] I. Hrbek, Korán, 7.vydání, Academia, 2000

[7] http://www.stg.brown.edu/webs/quran_browser/pqeasy.shtml