Čtěte Korán, je tam všechno

Začal jsem, pod vlivem nedávných událostí, číst Korán. Nepovažuji se za znalce, ale dost času jsem nad ním strávil. Korán podle názoru Muslimů má správný význam pouze v arabštině, a jeho překlady jsou prý pouze interpretacemi Alláhova původního slova. I v arabštině má každý verš (aya) víc významů, od nejjednoduššího, určeného prostému člověku, až do sedmého, kterému rozumí pouze Alláh. Muslimové tvrdí, že dokonce ani všichni muslimové textu koránu nerozumí. Přesto se můžeme podívat, co korán říká v anglickém "přetlumočení", následovaném mým českým přetlumočením.

Je to zvláštní čtení. Tam, kde je v bibli vyprávění o lásce, v Koránu je o boji. Korán je plný hněvivých výkřiků proti těm, kteří koránu nevěří. často tam čteme, jak se proti nevěřícím má bojovat, a jak je čeká oheň a opovržení. Jen k muslimům bude Alláh milosrdný, budou-li plnit jeho příkazy. Není tam nic o tom, že máme milovat bližního svého jako sebe sama, ať je to třeba i muslim. Není tam nic o toleranci, ale je tam mnoho o zabíjení nevěřících. Nikde v Koránu není nijak specifikováno, jakým způsobem se mají nevěřící zabíjet. A proto pobíjení zajatců, žen, dětí, použití bakterií, jedů, bojových plynů, vše je přijatelné, zbožné a mravné. Zajatci se mohou zabít, nebo se jim mohou seknout končetiny, nebo je muslim může propustit za výkupné, nebo se stanou jeho otroky. Nějaké ženevské konvence ani nic podobného tady neplatí.

Osama bin Ladin ve svém projevu dne 8. října prohlásil, že mrtvé z World Trade Center potrestal Bůh. Za co je potrestal? Nebyli muslimové, za to. Protože praví aya (verš) 9.123:

"O vy, kteří věříte: bojujte s těmi nevěřícími, kteří jsou blízko vás a ukažte jim svoji tvrdost, a vězte, že Alláh je s těmi, kteří jsou na stráži proti zlu!"

"9.111: Zajisté Alláh koupil od věřících jejich osoby a jejich majetek proto, aby měli zahradu ( tj. ráj) a oni bojují Alláhovým způsobem, zabíjejí a jsou zabíjeni."

"2.254: . . . nevěřící jsou nespravedliví."

A proto:

"2.191: Zabíjejte je kdekoliv je najdete, a vyžeňte je z míst, odkud vás oni vyhnali, a pronásledování je horší než vražda, a nebojujte s nimi ve svaté mešitě dokud oni nebudou bojovat s vámi, ale jestliže budou bojovat, taková bude odměnanevěřících."

"3.28: Ať si věřící neberou za přátele nevěřící. . . "

"5.51: Vy, kteří věříte, neberte si za přátele židy ani křesťany; ti se přátelí mezi sebou; a kdokoliv si mezi nimi najde přítele, stane se jedním z nich; a Alláh neřídí nespravedlivé lidi."

A také:

"2.221: Nežeň se s modloslužebnicí, dokud nezačne věřit, a určitě věřící dívka je lepší než modloslužebnice, i když ta tě přesto může potěšit; a nedávej věřící ženu modloslužebníkovi, dokud on neuvěří; a věřící sluha je lepší než modloslužebník; ti tě zvou do ohně a Alláh zve do zahrady. . . . "

Korán tedy ve své doslovné formě představuje naprosto jiný způsob myšlení než ten, na který jsme zvyklí. My považujeme člověka za nevinného, dokud se jeho specifická vina neprokáže. Podle Koránu jsou všichni nevěřící vinni. Dokonce I někteří muslimové jsou vinni:

"2.8: A jsou někteří lidé, kteří říkají, že věří v Alláha a poslední den; a nejsou vůbec věřící.

2.9: Touží po tom, podvést Boha a věřící, ale podvádějí jen sebe a nevnímají to.

2.10: V jejich srdci je nemoc, a Alláh k jejich nemoci přidává a budou bolestivě potrestáni, protože lžou."

Tedy, i kdyby se celý svět dal na islam, stále ještě budou takoví, kteří to nebudou myslet vážně a mají se trestat.

Protože je možné každý verš koránu vykládat několika různými způsoby, i různí muslimové chápou korán různě. Jsou muslimové umírnění, kteří se raději radikálním pasážím vyhýbají a dávají přednost toleranci, a jsou fundamentalisté, kteří verše o zabíjení nevěřících berou jako svoji svatou povinnost. . Jihád, který pak bojovní muslimové vyhlašují, se samozřejmě pak týká každého, kdo nevěří v korán. Nikdo nemůže říci, že se jej jihád netýká. Problém je, že i umírněný muslim se může náhle změnit v radikála a brát korán doslova. Hněvivým veršům se dá těžko vyhnout. Mnozí muslimové jsou opravdu zbožní a mírní lidé, a mír s nimi by byl možný. V každé společnosti jsou však frustrovaná individua, která se chtějí na druhých mstít. Islámský fundamentalismus je na to jako stvořený.

Umírnění muslimové se například mohou opírat o verš 2.62, který říká:

"Jistě ti, co věří, a ti, co jsou židé a Křestané a Sabiánci, kteří věří v Boha a poslední den a činí dobro, budou mít svoji odměnu od Pána a nemusí se bát ani nemusí truchlit."

Rozumím tomu tak, že křesťané a židé nejsou tak úplně nevěřící a že by se na ně neměly vztahovat ty vehementní odsudky, které v koránu čteme. Praví nevěřící jsou snad jen pohani, polytheisti, modláři nebo ti, co nevěří na nic. Výklady jsou však různé. Výklad bin Ladina je, že nevěřící, včetně některých laxních muslimů, se mají pobíjet všichni.

Ti, kteří zemřou v boji za Alláha, vstoupí do ráje. Popis ráje však je s hlediska křesťana dost málo pochopitelný. Ráj je podle Islamu zahrada, pod kterou teče řeka, kde jsou fontány a hudba a krásné šaty a zlaté šperky, je tam hojnost jídla a pití a krásných a poddajných dívek hurisek, které se každého rána vrátí k věřícímu vždy znovu jako panny. V takovém ráji se navždy radují muslimové, a okamžik rozkoše tam trvá tisíc let. Je to ráj velmi materialistický, Trochu připomíná konzumní společnost a trochu Unteroffizierspuff ze Švejka.

Proč jsou tedy islamské země chudé?

Občas uvažuji o tom, zda je to věcí náhody, že nejchudší země na světějsou právě islamské, pokud tedy nemají naftu. Afghánistán je jednou z nich. Albánie,kde je muslimů mnoho, byla donedávna nejchudší zemí Evropy. Islám je v první řaděnaprostým podřízením člověka Alláhovi a jeho vůli. Je to víra v to, že Alláh vše rozhoduje, věřícímu pomůže, když on Alláh chce, a kdo se modlí, nemá špatné myšlenky, dává na chudé a nediskutuje, ten dostane bohatství, majetek a mnoho dětí. Zatímco my celý život počítáme s tím, že Bůh nám pomůže, když si sami pomůžeme, korán říká:

"3.37: . . . Alláh dává těm, které chce potěšit, bez míry."

Tedy, čekej, a dostaneš. Nezáleží to na člověku, ale na Alláhu. Protestantská pracovní etika v tom není. Proto jsou islámské země chudé, pkud neprodávají něco, co samo teče ze země. Podívejme se v televizi na ty ubožáky, kteří na mezcích utíkají z Afghánistánu. Alláh jim dal velice málo. Kdybychom byli muslimy, nemohlibychom tyto chudé litovat. Asi byli bezbožní. Jejich chudoba má v koránu další výklad:

"2.268: Šajtan hrozí ti chudobou a má rád, když se živíš skoupě, ale Alláh ti slibuje odpuštění a hojnost, a Alláh je štědrý, Vědoucí."

Tedy, šajtan je ďábel a chudoba je od ďábla. Neříká to islámským fundamentalistům nic? Protože výklady koránu mohou být různé, já bych si bohatství západních demokratických zemí a chudobu Afghánistánu vykládal tak, že Alláh má raději západní civilizace a dává jim, protože je chce potěšit. Chudé muslimy rád nemá, ty má rád šajtan. Proto mají křesťané na to, aby dávali dary a islámští věřící je berou.

Islám má proto problém v tom, že vzhledem k tomuto fatalistickému pohledu na život je ekonomicky bezvýznamný a kromě zdrojů nafty nemá ani technologické zázemí. Spoléhá na ty zbraně, které koupí jinde, nemá organizátory, nemá zbrojní výrobu. Svatá válka proti nevěřícím nepochybně existuje a je vedena barbarskými, ale zoufale neproduktivními prostředky. Opírá se o západní technologii a bez ní by svatou válku muslimové nemohli vést. Ani ji nemohou vyhrát. Skupiny, propagující násilí, jsou však přesto odhodlány bojovat do konce, podle koránu:

"Válčete s nimi, dokud modloslužebnictví nepřestane a dokud Alláhovo náboženství nebude vládnout."

Stanislav Reiniš

sreinis@watarts.uwaterloo.ca