ISLÁM: Vlastník rasistického pekla
(JITA)

V minulém díle jsem uvedla nìkolik veršù z koránu, vztahujících se k jinovìrcùm. Po této stránce je zajímavé i islámské pojetí pekla (džahanna). Dalo by se øíci, že islámské peklo je rasistické. I podle islámu se èlovìk skládá z nesmrtelné duše a smrtelného tìla. Smrtí se oddìluje dušièka od tìlíèka a dostává se podle zásluh buïto do nebíèka nebo do peklíèka.

Na rozdíl od køes�anské mytologie, kde èlovìk umøe a duše mu z tìla hned vylítne, (a� už to byl høíšník nebo svìtec) tak v islámské mytologii duše, která vylítla z tìla mrtvého (toto obstarává andìl Azrael), se po uložení tìlesných ostatkù do hrobu opìt vrací do mrtvého tìla. A "èlovìka" èeká výslech, pøicházejí dva dìsiví a dìsní andìlé Mynkor a Nakir a vyslýchají mrtvého. Téma výslechu je zøejmé - ptají se dotyèného, zda vìøí v jednoho boha, zda vìøí, že Muhammad je jeho prorok a jakéže skutky vykonal za svého života. Odpovìdi se zapisují do zvláštní knihy - to aby se na dotyèného vše vìdìlo v den posledního soudu. Jestliže odpovìdi jsou takové, jaké vyžaduje islám, tak dušièka pokojnì vyletí z úst zemøelého. Jestliže odpovìdi jsou nepatøièné, pak tito strašliví andìlé vezmou tìžké hole a mlátí dotyèného pøes hlavu a duši z tìla vytrhují velice bolestným zpùsobem. Duše høíšná je andìly zahnána do nitra zemì, do zdejších jeskyò, kde bude èekat na poslední soud.

Poslední soud islámského náboženství byl z velké míry pøejat z køes�anství, jen v "bodu zvaném peklo" se odlišuje.

Když andìl Gabriel zváží dobré a zlé skutky jednotlivých lidí, tak tito lidé musí projít zkouškou na mostì. Všichni pùjdou za Muhammadem pøes most al-sirat . Tento most má šíøku jako ostøí šavle a klene se pøes pekelnou propast. Nevìøící a høíšní muslimové (jiná kategorie zde není) pùjdou po mostì potmì a po hmatu a zøítí se do pekla, vìrní (èili bezmezní vyznavaèi islámu) pøejdou most rychlostí a lehkostí ptáka a zamíøí do ráje.

Ráj je jen pro vyvolené, do pekla se mùže dostat každý. Vládne zde Malik.

Peklo má sedm bran a sedm pater od nejlehèího muèeníèka po nejhorší muèení.

V prvním "patøe" jsou pravovìrní vìøící, kteøí høešili, ale v pravou chvíli se dali na pokání a to jim zajistilo tento první pekelný stupen - jinak tzv. Peklo doèasné, až si to v nìm odkroutí, pøijdou do nebe.

Od druhého stupnì výše je už peklo vìèné. A je rozdìleno následovnì:
Druhé patro - pro manichejce, modláøské Araby a pro všechny, co pøipouštìjí dvì božské podstaty.
Tøetí patro - zde jsou bráhmani .
Ètvrté patro - to islám rezervoval pro židy.
Páté patro - sem šoupli køes�any
Šesté patro - pro vyznavaèe Zarathuštrovy.
Sedmé, nejhoršími mukami vybavené patro, je pro pokrytce (munáfikún) , kteøí náboženství vyznávají jen na oko, ve skuteènosti vùbec nevìøí a podle všeho sem šoupnou i bezvìrce.

No uznejte, že je to rasistické peklo, jiná náboženství šoupnou všechny høíšníky do jednoho plamene pekelného, pravda také mají muka rozškatulkovaná, ale podle høíchù, ne podle toho, jakou víru èi nevíru abonent pekla vyznával. Zdá se , že islám dovedl náboženskou politiku cukru a bièe ( praktikovanou všemi náboženskými vírami) do absolutní dokonalosti - prostì pragmatické peklo.

Na závìr této kapitoly opìt nìkolik citací:

Sura XIV, verš 19-20
V džahannì budou høíšníci pít s odporem hnisavou vodu.
Budou ji pracnì srkat a s námahou polykat, smrt k nim bude pøicházet ze všech stran, ale oni nebudou mrtví a budou je oèekávat krutá muka.

Sura XXV, verš 12
Džahanna je pøipravena pro ty, kteøí nevìøí a nepøipouštìjí poslední soud.

Pokraèování:
Kde se tedy vzal mýtus o islámské mírumilovnosti k jinovìrcùm?
Krutosti v bibli. Proè si tak rozumí køes�anští duchovní s islámskými?
Støet kultur