Neviditelný pes

11.10. TEROR: Islám - pragmatické náboženství žízně, krutosti a obchodu, (JITA)

Chesterton kdysi řekl něco v tom smyslu, že člověk chce být pravdivě, nezaujatě a objektivně o všem informován, ovšem ony informace musejí odpovídat jeho přesvědčení.
Takže člověk vlastně pravdu nechce slyšet, jen pravdu přefiltrovanou přes to, co vyznává, pak je spokojen, pokud je pravda jiná, než jeho ideál nebo -ismus, víra, tak na ni reaguje nenávistně a osočuje ji jako lež, pomluvu, zlo. Pojďme se teď z faktického hlediska podívat na islám, který je prezentován jako mírumilovné náboženství.

-ismy a náboženství, pokud jsou chápány rigidně a fanaticky, vedou k válkám a terorismu. O tom v historii existuje mnoho dokladů. Je s podivem, že sice jsou islámští fundamentalisté a teroristé všeobecně odsuzováni, ale jejich duchovní vůdci, kteří se povětšinou žádných bojů neúčastní a vše sledují z povzdálí, už odsuzováni nejsou ( a přitom jejich vina na teroristických útocích není o nic menší než těch vykonavatelů - oni jsou duchovním tvůrci veškerého života v islámských zemích i teroristických útoků a právě oni ve jménu koránu k těmto zvěrstvům navádějí ). Korán je brán jako kniha islámského mírumilovného náboženství. Nevím, kdo a proč živí tu pověru, že islám je mírumilovný. V koránu nenajdete nic o míru a lásce k bližnímu, který bezmezně a poslušně nevyznává Alláha (Hospodina) a Muhammada. Pouze pro souvěrce je islám náboženstvím plným přikázání k vzájemné lásce, míru a sociální pomoci, neznajícím národnosti, rasy ( tím i rasizmus národnostní a rasový ) - lidi dělí jen podle jediného aspektu a tím je víra - jedná se tedy o „rasizmus proti nemuslimům“ .

Muhammad jako obchodník žijící v zemi sucha a lidské krutosti (okolí Mekky), stvořil pro ni velice pragmatické náboženství, nehovořící v metaforických obrazech, ale stroze - má dáti, dal. Z křesťanství a judaismu, arabských náboženských tradic a starověkých východních náboženství stvořil nové náboženství pro zemi, kde jedním z největších pokladů byla voda a temperament místních obyvatel bylo třeba zkrotit, ale také bylo třeba podpořit obchodování.

Jelikož na jeho víře "vybudovaný" Korán je pro všechny Muslimy závazný a neměnný manuál pro veškerý jejich život, využívají ho duchovní vůdci ke vzbuzování fanatismu ve svých ovečkách a tím si zajišťují bezmeznou moc nad nimi. Moc chutná, a tak se obávají jakýchkoli změn (tím už si křesťanství prošlo a můžeme se učit, že země je kulatá a obíhá kolem Slunce) a hlavně se obávají neválečného, pouze duchovního střetu kultur - islámské a křesťanské. Ze strachu o svoji sféru mocenského vlivu a z touhy po jejím rozšiřování si vychovávají teroristy - lidské zbraně - poslušné náboženské fanatiky, jimž z mozku vymýtili poslední kousek kritického a logického myšlení a místo toho jim tam dali Alláha a svatou válku (toto je jeden z mnohých kořenů islámského terorismu). A není pravdou, že islám odsuzuje lidské sebeobětování se za účelem zabíjení druhých, islám toto vše naopak schvaluje, ale ti mrtví zabití musí být jinověrci nebo bezvěrci a samozřejmě ve jménu islámské víry (zajisté, že toto znají i jiná náboženství, ale už nemají tolik vycvičených oveček k tomu, udělat ze sebe živou zbraň).

Pro dobrovolnou a uvědomělou připravenost položit život pro věc víry má arabština samostatný výraz - fidá`i ( pamatujme na to, že v prostředí Sunny byli lidé - oběti pokládáni za fanatiky) a obětující se - fidá`íjún. Takoví lidé - oběti jsou dodnes z islámských pozic oceňováni jako hrdinové zasluhující si věčnou slávu mučedníka ( v moderní době jsou tyto názvy používány i pro partyzány, palestinský odboj - zajišťují jim tak potřebný emotivní náboj.) Podle náboženského učení nejsou dnešní terorističtí sebevrazi obětí v pravém slova smyslu (nepodstupují iniciační obřady a nepodřizují se zvláštním duchovním zásadám).

Jako ilustraci smýšlení o jinověrcích a bezvěrcích si uveďme několik citací z Koránu, kterými duchovní vůdci masírují mozky fanatiků (Kapitola 8 - o válce a násilí).

***

Verš 8.11

A váš Pán zjevil andělům: potvrďte všechny, kteří věří. Zaseju hrůzu do srdcí těch, kteří nevěří a potom srazte jejich hlavy a usekejte všechny jejich prsty.

Verš 8.12

Tak se stane proto, že se protivili Alláhovi a jeho apoštolovi a kdokoliv se protiví Alláhovi a jeho apoštolovi, dostane se mu od Alláha přísné odplaty.

Verš 8.13

Uvědom si, že pro nevěřící je trestem oheň.

Verš 8.14

O vy věřící, když potkáte nevěřící, kteří pochodují do války, potom jim neukazujte záda.

***

Verš 8.2

Jenom ti jsou skuteční věřící, jejichž srdce se naplní strachem, když se vysloví Alláhovo jméno,

a když je jim jeho poselství přečteno, podpoří to jejich víru a uvěří v jediného Pána.

Verš 8.3

Ti , kteří jsou věřícími v pravdě, pro ně má Pán mnohé důstojenství a odpuštění a významné odměny (v ráji).

***

Pokračování:

Zajímavé je i islámské pojetí pekla.
Kde se tedy vzal mýtus o islámské mírumilovnosti k jinověrcům?
Krutosti v bibli.
Střet kultur