islam - hanba civilizacie
Autor: Igor Kanin (igor_kanin@Post.sk) Datum: 05. 09. 15:02

islam je stredoveky satansky kult vrahov a teroristov
Nasleduje ukazka niekolkych versov zo Vzneseneho Koranu, prelozenych do cestiny
podla Ivana Hrbeka, Odeon, 1972. Prve cislo znamena Suru (kapitolu), druhe cislo je cislo versu v Sure.

A az uplynou posvátné mesíce, pak zabíjejte modlosluzebníky, kdekoliv je
najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim vsemozné nástrahy!
Jestlize se vsak kajícne obrátí, budou dodrzovat modlitbu a dávat almuznu,
nechte je jít cestou jejich, vzdyt Allah je veru odpoustející, slitovný. 009:005


A kdyz se stretnete s neverícími, uderte je do síjí, a az jim zpusobíte
úplnou porázku, pevne je spoutejte! A potom je bud omilostnete, anebo je
propustte za výkupné, pokud válka neodlozí své bríme. A tak budiz! Kdyby
Allah chtel, pomohl by si sám proti nim, avsak neciní tak proto, aby vás
jedny druhými podrobil zkousce. A Allah nedopustí, aby se ztratily skutky
tech, kdoz byli zabiti na ceste Allahove. 047:004

Vy, kterí veríte! Neberte si zidy a krestany jako prátele, nebot oni jsou si
práteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi prátelí, ten stane se jedním
z nich a Allah veru nepovede lid nespravedlivý. 005:51

Bojujte proti tem, kdoz neverí v Allaha a v den poslední a nezakazují to, co
zakázal Allah a Jeho posel, a kterí neuctívají nábozenství pravdy, z tech,
kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek prímo vlastní rukou, jsouce
ponízeni.009:029

Vy, kterí veríte! Bojujte proti tem z neverících, kterí jsou poblíze! Necht
ve vás naleznou tvrdost a vezte, ze Allah je na strane bohabojných! 009:123

Bojujte tedy proti nim a Allah je vasima rukama potrestá a zahanbí a
dopomuze vám k vítezství nad nimi a uzdraví hrude verících! 009:014

Bojujte tedy proti nim, aby uz nebylo pokusení k odpadlictví a aby vsechno
nábozenství bylo jen Allahovo. Jestlize vsak prestanou, pak Allah jasne vidí
vse, co delají. 008:039

A vyvedl ty z vlastníku Písma, kterí jim pomáhali, z pevností jejich a uvrhl
do srdcí jejich hruzu, takze jste jednu skupinu z nich zabili a druhou
zajali. 033:26

A ucinil vás dedici jejich zeme, obydlí, majetku i jedné zeme, na niz jste
dosud nevkrocili. A Allah je vsemocný nad kazdou vecí. 033:27

Vy, kterí veríte! Co je s vámi, ze kdyz je vám receno: "Vytáhnete do boje na
ceste Allahove!", jste jako prikováni k zemi? Coz se vám líbí více zivot na
tomto nez na onom svete? Vzdyt uzívání zivota pozemského je nepatrné oproti
uzívání v zivote budoucím! 009:038

A odmenou tech, kdoz vedli válku proti Allahu a Jeho poslu a sírili na zemi
pohorsení, bude veru to, ze budou zabiti anebo ukrizováni ci budou jim
useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze zeme vyhnáni. A tem
dostane se hanby na tomto svete, zatímco na onom svete je ocekává trest
nesmírný 005:33

Muzi zaujímají postavení nad zenami proto, ze Allah dal prednost jednem z
vás pred druhými, a proto, ze muzi dávají z majetku svých (zenám). A
ctnostné zeny jsou pokorne oddány a strezí skryté kvuli tomu, co Allah
narídil strezit. A ty, jejichz neposlusnosti se obáváte, varujte a vykazte
jim místa na spaní a bijte je! Jestlize vás jsou vsak poslusny,
nevyhledávejte proti nim duvody! A Allah veru je vznesený, veliký. 004:34

Zabíjejte je vsude, kde je dostihnete, a vyzente je z míst, odkud oni vás
vyhnali, vzdyt svádení od víry je horsí nez zabití. Avsak nebojujte s nimi
poblíze Mesity posvátné, dokud oni s vámi zde nezacnou bojovat. Jestlize
vsak vás tam napadnou, zabte je - taková je odmena neverících! 002:191

A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádení od víry a dokud nebude
vsechno nábozenství patrit Allahu. Jestlize vsak prestanou, pak skoncete
neprátelství, ale ne proti nespravedlivým. 002:193

A hle, Pán tvuj vnukl andelum: "Jsem s vámi, podporte tedy ty, kdoz uverili!
Já vrhnu do srdcí tech, kdoz neverí, hruzu a vy bijte je po síjích a bijte
je po vsech prstech!" 008:012

Pro neverící jsme pak retezy, okovy a plamen slehající pripravili, 076:004

Pripravte tedy proti nim vsechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílu
jezdeckých, abyste zastrasili neprátele Allahova i neprátele své a jiné mimo
ne, které jeste neznáte, ale které Allah dobre zná. A cokoliv vydáte na
ceste Allahove, bude vám plne nahrazeno a nebude vám ukrivdeno. 008:060

Proroku, povzbuzuj verící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých muzu,
porazí dve ste, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc neverících, nebot
to jsou lidé nechápaví. 008:065